Javna nabavka br. 404-13/2015-05 - Sanacija i parterno uređenje kulturnog centra u Bačkom Petrovcu

Predmet javne nabavke br. 404-13/2015-05 je nabavka radova – Sanacija i parterno uređenje kulturnog centra u Bačkom Petrovcu
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45262700 - Adaptacija zgrade
45300000 - Radovi na građevinskoj instalaciji
45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju površina

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 04. avgusta 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac. 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика