Javna nabavka goriva za automobile 404-5/2017-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – nabavka goriva za automobile, JN 404-5/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 20.03.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavljanja.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика