Portal javnih nabavki

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI RADOVA: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ADAPTACIJA PROSTORIJA ZA POTREBE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD JN 404-21/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - ADAPTACIJA PROSTORIJA ZA POTREBE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, JN 404-21/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 02.11.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика