Javna nabavka radova: Krpljenje udarnih rupa na lokalnim putevima i putevima po ulicama u naseljima opštine Bački Petrovac

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – Krpljenje udarnih rupa na lokalnim putevima i putevima po ulicama u naseljima  opštine Bački Petrovac, JN 404-8/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 10.04.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavljanja.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика