Portal javnih nabavki

JAVNA NABAVKA RADOVA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ADAPTACIJA ZGRADE AMBULANTE U KULPINU JN 404-16/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - ADAPTACIJA ZGRADE AMBULANTE U KULPINU, JN 404-16/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 03.09.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavljanja

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика