Javne nabavke male vrednosti: Izgradnja biciklističke staze pored puta

1. P O Z I V
za podnošenje ponuda u postupku
javne nabavke male vrednosti Izgradnja biciklističke staze pored puta R102 u ulici Novosadskoj u Bačkom Petrovcu 
broj JN: 404-9/2014-05
 
1.1. NARUČILAC: 
     Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, OPŠTINA BAČKI PETROVAC
     matični broj: 08127808, PIB: 101270637
 
1.2. VRSTA POSTUPKA: 
postupak javne nabavke male vrednosti
 
1.3. PREDMET NABAVKE: 
Izgradnja biciklističke staze pored puta R102 u ulici Novosadskoj u Bačkom Petrovcu    
ORN : Radovi na izgradnji biciklističkih staza - 45233162
   
1.4. KRITERIJUMI I ELEMENTI ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE:
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena
 
1.5. PRIPREMA I DOSTAVA PONUDA: 
Zainteresovani ponuđači pripremaju i dostavljaju svoje ponude u skladu sa Konkursnom  dokumentacijom i ovim pozivom i moraju ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke. 
 
1.6. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU:
U postupku mogu da učestvuju ponuđači  koji ispunjavaju obavezne uslove utvrđene članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova dokazuju originalom ili fotokopijom originalnih dokumenata ili potpisanom izjavom o ispunjenosti uslova ( prema članu 77. stav 4. Zakona), na način kako je to traženo u Konkursnoj dokumentaciji (Uputstvo ponuđačima).
 
1.7. UVID I PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE: 
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana  u poslovnim prostorijama Naručioca, na naznačenoj adresi, Bački Petrovac, Kolarova 6., u vremenu od 09 do 15 sati. Konkursna dokumentacija može ponuđačima biti dostavljena i elektronskim putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu Uprave za javne nabavke kao i na Internet adresi : www.backipetrovac.rs
Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima odvija se pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, shodno članu 20. Zakona o javnim nabavkama.
 
1.8. VREME I MESTO PODNOŠENJA PONUDA:
Ponude se podnose do 24.11.2014. godine, poštom, na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, 21470 Bački Petrovac, Kolarova 6. sa naznakom "ne otvarati" – ponuda za nabavku – Izgradnja biciklističke staze pored puta R102 u ulici Novosadskoj u Bačkom Petrovcu, broj:404-9/2014-05, ili predajom u pisarnici Opštine Bački Petrovac, radnim danima od 08 do 14 časova, odnosno, do 12 časova poslednjeg dana roka. 
Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
 
Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuđača, ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog otvaranja ponuda.
 
1.9. VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija 24.11.2014. godine u 13 časova u prostorijama Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac, Kolarova 6. prvi sprat, mala sala.
Javnom otvaranju ponuda može prisustvovati predstavnik ponuđača sa urednim punomoćjem, koje predaje prilikom dolaska. Punomoćje se smatra urednim  ako je potpisano od strane odgovornog lica i overeno pečatom ponuđača.
 
1.10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA:
Odluka o dodeli  ugovora biće doneta u roku od  7 dana od dana   otvaranja ponuda, o čemu će ponuđači biti pismeno obavešteni u roku od tri dana od njenog donošenja.
Naručilac zadržava pravo da izabere jednog ponuđača zavisno od povoljnosti ponude ili da odustane od izbora ako ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije.
 
1.11.  DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA -  u vezi sa konkursnom dokumentacijom  mogu se dobiti isključivo pisanim putem na adresu naručioca: Opštinska uprava opštine Bački Petrovac, Komisija za javne nabavke, Bački Petrovac, Kolarova 6., kontakt osoba: Boško Bogunović, broj faksa: 021/780-571, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 

word.gif Konkursna dokumentacija - Biciklisticka staza

pdf1.gif Poziv za podnosenje ponude

 

 
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика