Javna nabavka radova br. 1-2015 – Rekonstrukcija spuštenog plafona i osvetljenja u objektu Dom kulture u Kulpinu

Predmet javne nabavke br. 1/2015 je nabavka radova – Rekonstrukcija spuštenog plafona i osvetljenja u objektu Dom kulture u Kulpinu.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45421146 - ugradnja spuštenih plafona
45315600 - radovi na niskonaponskim instalacijama

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 25. avgusta 2015. godine do 12 časova.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика