Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2015. години

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Општина на основу јавног конкурса. 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 79. став 1. тачка 7. Статута општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 1/2015), а у складу са Локалним акционим планом за запошљавање општине Бачки Петровац за 2015. годину, Председник општине Бачки Петровац расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2015. ГОДИНИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Општина на основу јавног конкурса. 

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају. 

2. НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за зараду незапосленим лицима.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 

Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:

- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са основним образовањем;

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са средњим образовањем;

- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са високим образовањем И степена;

- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са високим образовањем ИИ степена.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина, и то: трошкове доласка и одласка са рада, трошкове спровођења јавних радова, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

3. ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:

здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа, послови у позоришној, библиотечкој, послови ажурирања архива, база података и други послови;

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:

уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља –побољшање услова становања и други послови; 

- одржавања и заштите животне средине и природе:

санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, канала и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

- директни и индиректни буџетски корисници,

- јавне установе и јавна предузећа,

- институције којима је оснивач општина,

- установе социјалне заштите,

- друштвене организације,

- удружења грађана.

Услови: 

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом: 

- да запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе; 

- да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план); 

- да је измирио уговорне обавезе према Општини Бачки Петровац, осим за обавезе чија је реализација у току. 

Документација за подношење пријаве:

- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар; 

- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области социјалних и хуманитарних делатности;

- сву документацију доставити у два примерака

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се Општини Бачки Петровац у два примерка, на прописаном обрасцу. Захтев се може добити на Писарници Општинске управе Општине Бачки Петровац или преузети са званичне интернет презентације Општине Бачки Петровац www.бацкипетровац.рс или Националне службе за запошљавање www.нсз.гов.рс. 

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Општина Бачки Петровац врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног позива и приложене документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је опредељен за дату меру.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси Председник Општине, на предлог Локалног савета за запошљавање.

6. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Бачки Петровац и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време

- средство обезбеђења уговорних обавеза

- картон депонованих потписа и

- термин план – уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

7. ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:

- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

- Општини Бачки Петровац доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада, 

- Општини Бачки Петровац доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде,

- Општини Бачки Петровац омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

- обавести Општину о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

8. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације као и пријавни формулари могу се добити у Општини Бачки Петровац, у Канцеларији за локални економски развој Општине Бачки Петровац (И спрат, Канцеларија бр. 7), на Писарници Општине Бачки Петровац као и на званичним интернет презентацијама Општине Бачки Петровац www.бацкипетровац.рс и Националне службе за запошљавање www.нсз.гов.рс. 

Испуњен пријавни формулар за учешће на јавном позиву за организовање спровођења јавних радова се подноси поштом на адресу: Општина Бачки Петровац, ул. Коларова 6, Бачки Петровац, са назнаком:“ Јавни позив за организовање спровођења јавних радова у 2015. години у Општини Бачки Петровац“, или на Писарници Општине Бачки Петровац.

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Конкурс је отворен до 03.07.2015. године.

Број: 16-1/153-2015

Датум: 23.06.2015. година 

Место: Бачки Петровац

 

• Текст конкурса преузмите овде.

• Пријаву за конкурс преузмите овде.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика