Konkurs za dodelu sredstava bankama za subvencionisanje bankarskih gotovinskih kredita

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA BANKAMA ZA SUBVENCIONISANJE BANKARSKIH GOTOVINSKIH KREDITA NAMENJENIM REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVAMA SA TERITORIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 Konkurs se raspisuje radi subvencionisanja dela kamate za bankarske gotovinske kredite namenjene poljoprivrednim gazdinstvama za nabavku repromaterijala za poljoprivredu u 2014. godini. Opština Bački Petrovac će bankama, sa kojima će sklopiti ugovor prema uslovima konkursa, za svaki odobreni kredit namenjen poljoprivrednim gazdinstvama subvencionisati kamatu u iznosu od 10% na godišnjem nivou od ukupne kamatne stope ali preračunat za period korišćenja kredita. Banke mogu odobravati kredite dok se ne potroši ukupan iznos sredstava za subvencionisanje kamate koji je 2.000.000,00 dinara.
Na osnovu člana 18. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2014. godinu („Službeni list opštine Bački Petrovac“ br. 15/2013), Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje opštine Bački Petrovac u 2014. godini usvojen od strane Skupština opštine Bački Petrovac br. 06-3/2014-02 za koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije donelo Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na izrađeni program br. 320-13-00699/2014-09, Predsednik opštine raspisuje


K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA BANKAMA ZA SUBVENCIONISANJE BANKARSKIH GOTOVINSKIH KREDITA NAMENJENIM REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVAMA SA TERITORIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC


 Konkurs se raspisuje radi subvencionisanja dela kamate za bankarske gotovinske kredite namenjene poljoprivrednim gazdinstvama za nabavku repromaterijala za poljoprivredu u 2014. godini. Opština Bački Petrovac će bankama, sa kojima će sklopiti ugovor prema uslovima konkursa, za svaki odobreni kredit namenjen poljoprivrednim gazdinstvama subvencionisati kamatu u iznosu od 10% na godišnjem nivou od ukupne kamatne stope ali preračunat za period korišćenja kredita. Banke mogu odobravati kredite dok se ne potroši ukupan iznos sredstava za subvencionisanje kamate koji je 2.000.000,00 dinara.

Uslovi konkursa
1. Krediti su namenjeni poljoprivrednim gazdinstvama sa teritorije opštine Bački Petrovac.
2. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo zahtev za kredit podnosi banci.
3. Poljoprivredno gazdinstvo iz tačke 1. ima pravo na jedan kredit koji ne može biti veći od 300.000,00 dinara.
4. Sredstva za subvencionisanje kredita su ograničena iznosom 2.000.000,00 dinara.
5. Krediti se mogu odobravati do 30. aprila 2014.g. ili dok se ne potroše sredtva iz tačke 4.
6. Krediti su kratkoročni počevši od 18.marta.2014. godine sa jednokratnim rokom otplate na 19. decembar 2014. godine.
7. Odobrenim kreditima opština subvencioniše kamatu u iznosu od 10% na godišnjem nivou od ukupne kamatne stope.
8. Ukupna kamatna stopa uključujući i subvencionisani deo kamate se umanjuje i preračunava za period korišćenja kredita koji traje do 19. decembra 2014.g.
9. Sav rizik odobrenja i naplate kredita od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava snose banke.
10. Nakon obrade zahteva od strane banke, a pre puštanja kredita saglasnost na zahtev obavezno daje nadležni organ opštine Bački Petrovac pismeno ili putem e-maila.
11. Obrazac za odobrenje kredita iz tačke 10. mora da za svaki odobreni kredit sadrži: 
a)naziv, sedište i broj poljoprivrednog gazdinstva, 
b)broj pod kojim je izdato odobrenje od strane banke, 
c)iznos odobrenog kredita i 
d)tačno preračunatu kamatnu obavezu opštine Bački Petrovac i kamatnu obavezu poljoprivrednog gazdinstva.

Uslovi konkursa se ne mogu menjati. 

Pravo učešća na konkursu imaju sve banke koje:
1. su registrovane za bankarske poslove (izvod iz registracije),
2. dostave ponudu prema uslovima konkursa. Ponuda se neće prihvatiti ukoliko nije sačinjena u potpunosti sa uslovima konkursa.

Opština Bački Petrovac će sa svim bankama koje ispunjavaju navedene uslova potpisujati ugovor o dodeli sredtava.

 Ponude sa traženom dokumentacijom podnose se na pisarnici opštine Bački Petrovac Uslužni centar, Kolarova 6., u zatvorenim kovertama sa naznakom „OPŠTINA BAČKI PETROVAC, ODELJENJE ZA PRIVREDU – ponuda za kreditiranje poljoprivrede“. Rok za dostavljanje ponuda je 17. Mart. 2014. godine do 15 časova.

Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 016-1/47-2014
Datum: 06.03.2014. g.
Bački Petrovac, Kolarova 6.
 
Predsednik opštine 
Pavel Marčok, prof.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика