Javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac

  1. Raspisuje se oglas za javnu  licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac u sledećim katastarskim opštinama: 
KO Broj javnog nadmetanja Površina (ha, ari, m2)

Početna cena

( din / ha)

Depozit

(din) 20%

Period zakupa

(god)

Stepen zaštite
Gložan 57 14,7003 29.187,23 85.812,21 1  
Gložan 62   3,0743 1.685,10 1.036,10 1  
Gložan 63  4,7809 23.332,15 22.309,74 1  
Gložan 64 4,0000 23.332,15 18.665,72 1  
  UKUPNO     26,5555    
               

           

Licitacioni korak iznosi 500,00 dinara.

2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštine Bački Petrovac-Službi za katastar nepokretnosti, u kancelariji br 21svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova, kao i u Mesnim kancelarijama Gložan, Kulpin i Maglić.

Kontakt osoba Juraj Galamboš, tel. 021/780-139.

3. Zemlјište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.

4. Obilazak polјoprivrednog zemlјišta, koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti:  

            za KO Gložan dana 18.10.2016.godine od 10,00 časova

5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalјi postupak davanja polјoprivrednog zemlјišta u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemlјišta.

6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja polјoprivrivrednog zemlјišta u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemlјište u zakup, odnosno na korišćenje.

7. Zemlјište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isklјučivo za polјoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.

8. Polјoprivredno zemlјište u državnoj svojini grupisano u javna nadmetanja označena * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja.

9.  Zemlјište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup. ...

--------------

 

-> Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac 

-> Formular za prijavljivanјe 

              

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика