Јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Бачки Петровац за 2016.годину

 

grb opstine vestiНа основу члана 18. Одлуке о буџету општине Бачки Петровац за 2016. годину („Службени лист општине Бачки Петровац" бр. 9а/2015) и члана 79. Статута општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац" бр. 11/2008" и 4/2009), председник општине Бачки Петровац расписује

 

Јавни позив за доделу средстава из Буџета Општине Бачки Петровац за 2016. годину
намењених финансирању и суфинансирању:

 I. Програма у области културе и уметности, које у оквиру својих програмских активности реализују организације или удружења током 2016. године, у укупном износу од 2.000.000,00 динара. Средства су предвиђена у Одлуци о буџету за 2016. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.9а/2015) у разделу 4, глава 1 , функција 820 – услуге културе, програм 13, програмска класификација 1201- 0002, позиција 75, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, културно-уметничка друштва;


 II. Програма хуманитарног, културно-просветног, инвалидног и верског карактера и осталих програма и активности од значаја за општину Бачки Петровац, које током 2016. године у оквиру својих програмских активности спроводе невладине организације, у укупном износу од 3.350.000,00 динара. Средства су предвиђена у Одлуци о буџету за 2016. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.9а/2015) у разделу 4, глава 1, функција 820 – услуге културе, програм 13, програмска класификација 1201- 0002, позиција 76, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, невладине организације; 

 

Средства се додељују за суфинансирање целогодишњих програмских активности и посебних програма (појединачних пројеката).
Право учешћа на конкурсу имају сва правна лица, која се баве активношћу значајном за општину Бачки Петровац из става 1. тачка I. и II. Јавног позива, са седиштем на територији општине Бачки Петровац, на основу члана 4. Закона о удружењима („Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011).


  Захтев за финансирање и суфинансирање и Извештај о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства додељена у 2015. години) се подносе на унапред припремЉеним образцима, које заинтересовани могу преузети у Услужном центру Општинске управе у Бачком Петровцу или на званичном сајту општине Бачки Петровац www.backipetrovac.rs
Поред попуњених, оверених и потписаних Захтева за финансирање и суфинансирање и Извештаја о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства додељена у 2015. години) потребно је предати и фотокопије рачуна и извода из банке и трезора за средства која нису правдана у 2015.години а која доказују наменско трошење средстава и копију Решења о регистрацији организације.

  Сву потребну документацију потребно је предати у Услужни центар Општинске управе (шалтер број 1) најкасније до 18. марта 2016. године. до 15.00 часова или послати поштом на адресу: Општина Бачки Петровац, ул. Коларова 6, 21470 Бачки Петровац, са назнаком “Пријава на конкурс” и датумом слања до 18. марта 2016. године.

  Финансирање и суфинансирање организација и удружења ће се вршити у складу са Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2016. годину.

Средства из става 1. тачка I. овог јавног позива биће одређена:

- Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 1.700.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са Уговорима између корисника средстава и општине Бачки Петровац и
- Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 300.000,00 динара и пренеће се на рачуне Корисника средстава у складу са посебним Решењима председника општине

Средства из става 1. тачка II. овог јавног позива биће одређена:

- Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 2.350.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са Уговорима између корисника средстава и општине Бачки Петровац и
- Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 1.000.000,00 динара и пренеће се на рачуне Корисника средстава у складу са посебним Решењима председника општине

Уколико је обим тражених средстава већи од средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2016. годину, учесници на Конкурсу ће бити у обавези да приложе конкурсној документацији попуњене посебне образце са детаЉним годишњим програмима рада, а приоритет ће имати:

- програми за рад са децом,
- хуманитарни програми,
- програми који подстичу развој културе и уметности,
- програми који подстичу врхунско стваралаштво,
- програми и пројекти удружења, који су подржани из сопствених прихода или прихода из других извора
- програми удружења са традицијом

Општинско веће општине Бачки Петровац ће најкасније до 01. априла 2016. године донети Решења о финансирању и суфинансирању, по претходно прибавЉеном мишЉењу радне групе за пријем и обраду поднетих захтева за финансирање и суфинансирање по Јавном позиву и биће објавЉено на званичном сајту Општине најкасније 7 дана од дана доношења.

Корисници средстава дужни су да средства користе искључиво за намене које су одређене Решењем о додели средстава и Уговором између корисника средстава и општине Бачки Петровац.

 

У Бачком Петровцу,
08.03. 2016. године

Председник Општине
Павел Марчок, проф.

 

 

zip.png Konkursna dokumentacija za Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu

 

 

 

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика