Јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Бачки Петровац за 2016.годину

 

grb opstine vestiНа основу члана 18. Одлуке о буџету општине Бачки Петровац за 2016. годину („Службени лист општине Бачки Петровац" бр. 9а/2015) и члана 79. Статута општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац" бр. 11/2008" и 4/2009), председник општине Бачки Петровац расписује

 

Јавни позив за доделу средстава из Буџета Општине Бачки Петровац за 2016. годину
намењених финансирању и суфинансирању:

 I. Програма у области културе и уметности, које у оквиру својих програмских активности реализују организације или удружења током 2016. године, у укупном износу од 2.000.000,00 динара. Средства су предвиђена у Одлуци о буџету за 2016. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.9а/2015) у разделу 4, глава 1 , функција 820 – услуге културе, програм 13, програмска класификација 1201- 0002, позиција 75, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, културно-уметничка друштва;


 II. Програма хуманитарног, културно-просветног, инвалидног и верског карактера и осталих програма и активности од значаја за општину Бачки Петровац, које током 2016. године у оквиру својих програмских активности спроводе невладине организације, у укупном износу од 3.350.000,00 динара. Средства су предвиђена у Одлуци о буџету за 2016. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.9а/2015) у разделу 4, глава 1, функција 820 – услуге културе, програм 13, програмска класификација 1201- 0002, позиција 76, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, невладине организације; 

 

Средства се додељују за суфинансирање целогодишњих програмских активности и посебних програма (појединачних пројеката).
Право учешћа на конкурсу имају сва правна лица, која се баве активношћу значајном за општину Бачки Петровац из става 1. тачка I. и II. Јавног позива, са седиштем на територији општине Бачки Петровац, на основу члана 4. Закона о удружењима („Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011).


  Захтев за финансирање и суфинансирање и Извештај о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства додељена у 2015. години) се подносе на унапред припремЉеним образцима, које заинтересовани могу преузети у Услужном центру Општинске управе у Бачком Петровцу или на званичном сајту општине Бачки Петровац www.backipetrovac.rs
Поред попуњених, оверених и потписаних Захтева за финансирање и суфинансирање и Извештаја о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства додељена у 2015. години) потребно је предати и фотокопије рачуна и извода из банке и трезора за средства која нису правдана у 2015.години а која доказују наменско трошење средстава и копију Решења о регистрацији организације.

  Сву потребну документацију потребно је предати у Услужни центар Општинске управе (шалтер број 1) најкасније до 18. марта 2016. године. до 15.00 часова или послати поштом на адресу: Општина Бачки Петровац, ул. Коларова 6, 21470 Бачки Петровац, са назнаком “Пријава на конкурс” и датумом слања до 18. марта 2016. године.

  Финансирање и суфинансирање организација и удружења ће се вршити у складу са Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2016. годину.

Средства из става 1. тачка I. овог јавног позива биће одређена:

- Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 1.700.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са Уговорима између корисника средстава и општине Бачки Петровац и
- Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 300.000,00 динара и пренеће се на рачуне Корисника средстава у складу са посебним Решењима председника општине

Средства из става 1. тачка II. овог јавног позива биће одређена:

- Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 2.350.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са Уговорима између корисника средстава и општине Бачки Петровац и
- Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 1.000.000,00 динара и пренеће се на рачуне Корисника средстава у складу са посебним Решењима председника општине

Уколико је обим тражених средстава већи од средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2016. годину, учесници на Конкурсу ће бити у обавези да приложе конкурсној документацији попуњене посебне образце са детаЉним годишњим програмима рада, а приоритет ће имати:

- програми за рад са децом,
- хуманитарни програми,
- програми који подстичу развој културе и уметности,
- програми који подстичу врхунско стваралаштво,
- програми и пројекти удружења, који су подржани из сопствених прихода или прихода из других извора
- програми удружења са традицијом

Општинско веће општине Бачки Петровац ће најкасније до 01. априла 2016. године донети Решења о финансирању и суфинансирању, по претходно прибавЉеном мишЉењу радне групе за пријем и обраду поднетих захтева за финансирање и суфинансирање по Јавном позиву и биће објавЉено на званичном сајту Општине најкасније 7 дана од дана доношења.

Корисници средстава дужни су да средства користе искључиво за намене које су одређене Решењем о додели средстава и Уговором између корисника средстава и општине Бачки Петровац.

 

У Бачком Петровцу,
08.03. 2016. године

Председник Општине
Павел Марчок, проф.

 

 

zip.png Konkursna dokumentacija za Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика