Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности

Комисија за пружање помоћи избеглицама (у даљем тексту: Комисија) додељује средстава у укупном износу од 2.000.000,00 (двамилиона) динара, намењена за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности (у даљем тексту: Помоћ).

УСЛОВИ

Помоћ може бити додељена породицама избеглица, које имају боравиште, односно пребивалиште на територији Општине Бачки Петровац а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, кроз доходовне активности и које испуњавају прописане услове за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

           

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:

 1. да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије/добијено решење о пријему у држављанство Републике Србије или им је статус избеглице престао (обавезно за подносиоца пријаве);
 2. да имају имају боравиште/пребивалиште на територији Општине;
 3. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или  економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 4. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 5. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 6. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

-          За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;

-          За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

-          За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање породица избеглица, у максималном износу до 200.000,00 (двестотинехиљада) динара, по породичном домаћинству Корисника.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

 1. попуњен образац Пријаве;
 2. фотокопију важеће избегличке легитимације или решење о престанку статуса избеглице (обавезно за подносиоца Пријаве, а за остале чланове уколико су били у статусу);
 3. фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (не односи се на лица која имају важеће избегличке легитимације);
 4. решење о пријему у држављанство Републике Србије или доказ о поднетом захетву за пријем у држављанство (не односи се на лица са личном картом);
 5. извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
 6. уверење надлежног органа о пребивалишту/боравишту лица;
 7. изјаву оверену код надлежног органа овере да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 8. доказ о приходима:

-          уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање - изјава оверену код надлежног органа овере да је лице незапослено и да нема примања;

-          уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

-          потврда послодавца о висини примања за месец који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у органу управе или суду да подносилац Пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

-          чек од пензије за месец који претходи месецу подношења Пријаве или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверену код надлежног органа овере да лице не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у трећој држави;

 1. доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
 2. доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју  - решење/потврда надлежног органа;
 3. решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
 4. код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену код надлежног органа овере да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 5. потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 6. потврда да је  Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
 7. доказ да има регистровану делатност;
 8. доказ да покреће активност:

-          да је регистровао и покреће нову активност,

-          изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

Наведени докази подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају приликом пријема захтева.

ИЗБОР КОРИСНИКА

Одлуку о избору корисника Помоћи доноси Комисија за пружање помоћи избеглицама на основу система бодовања, утврђеног Правилником о раду Комисије бр. 016-1/81-2015-16 од 28.07.2015. године, у складу са Уговором о сарадњи, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Бачки Петровац бр. 9-9/170 од 22.06.2015. године и бр. 016-1/151-2015 од 19.06.2015. године.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Образац пријаве на јавни позив и обједињене изјаве, као и остале информације, могу се добити у згради Општине Бачки Петровац у услужном центру и месним канцеларијама Општине Бачки Петровац, или преузети са званичне интернет странице Општине Бачки Петровац (хттп://www.бацкипетровац.рс/).

Додатне информације можете добити позивом на број 021/780-378 сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Комплетирани захтеви ће се предавати искључиво у услужном центру у згради Општине Бачки Петровац, или путем поште на адресу: Комисија за пружање помоћи избеглицама, Коларова 6, 21470 Бачки Петровац, уз назнаку „Пријава на Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица, кроз доходовне активности“.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Јавни позив је отворен од 30. јула до 29. августа 2015. године

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ

КОМИСИЈЕ

Мирослав Чеман

doc.png Javni poziv DA 2015 

doc.png Dokumentacija za javni poziv DA 2015

doc.png Pravilnik DA 2015

xls.png Prijava na javni poziv DA 2015

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика