Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Бачки Петровац
Датум: 04.03.2016.

На основу Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи итерес у области спорта у Општини Бачки Петровац (у даЉем тексту: Правилник), Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац дана 04.03.2016. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за финансирање ПОСЕБНИХ програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бачки Петровац

1. Укупан износ средстава за ПОСЕБНЕ програме из буџета општине Бачки Петровац за 2016. годину износи 500.000,00 динара

и предвиђена су у Одлуци о буџету за 2016. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.9а/2015) у разделу 4, глава 1 , програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 810 – услуге рекреације и спорта, програмска класификација 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 79 и програмска класификација 1301-0002-Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, позиција 80, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама.

2. Под посебним програмима подрезумевају се следећа подручја у спорту:

   1. Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
   2. Унапређење заштите здравЉа спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог -образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 
   3. спречавање негативних појава у спорту у Општини (допинг, насиЉе и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
   4. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општини и спортских објеката у својини Општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;

3. Подносилац програма је у обавези да поднесе следећу документацију:
    1. Решење о регистрацији (АПР)

4. Јавни позив се објавЉује на званичном сајту Општине Бачки Петровац и остаје отворен у времену од 04. марта 2016. године закЉучно са 14. мартом 2016. године.

5. Пријаве се подносе у затвореној коверти лично у услужном центру општине Бачки Петровац или поштом на следећу адресу:
Спортски савез Општине Бачки Петровац - Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац, ул. Коларова број 6, са назнаком: ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

6. Документација по јавном позиву се може преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у услужном центру општине Бачки Петровац, Коларова број 6, и на званичном сајту Општине Бачки Петровац.

7. Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити на тел: 062394909


Председник Комисије 
Гавра Говорчин

 

docx.png Pravilnik o finansiranju programa - u oblasti sporta  

docx.png Javni poziv za POSEBNE programe 2016 

 

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика