Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Бачки Петровац
Датум: 04.03.2016.

На основу Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи итерес у области спорта у Општини Бачки Петровац (у даЉем тексту: Правилник), Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац дана 04.03.2016. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за финансирање ПОСЕБНИХ програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бачки Петровац

1. Укупан износ средстава за ПОСЕБНЕ програме из буџета општине Бачки Петровац за 2016. годину износи 500.000,00 динара

и предвиђена су у Одлуци о буџету за 2016. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.9а/2015) у разделу 4, глава 1 , програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 810 – услуге рекреације и спорта, програмска класификација 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 79 и програмска класификација 1301-0002-Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, позиција 80, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама.

2. Под посебним програмима подрезумевају се следећа подручја у спорту:

   1. Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
   2. Унапређење заштите здравЉа спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог -образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 
   3. спречавање негативних појава у спорту у Општини (допинг, насиЉе и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
   4. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општини и спортских објеката у својини Општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;

3. Подносилац програма је у обавези да поднесе следећу документацију:
    1. Решење о регистрацији (АПР)

4. Јавни позив се објавЉује на званичном сајту Општине Бачки Петровац и остаје отворен у времену од 04. марта 2016. године закЉучно са 14. мартом 2016. године.

5. Пријаве се подносе у затвореној коверти лично у услужном центру општине Бачки Петровац или поштом на следећу адресу:
Спортски савез Општине Бачки Петровац - Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац, ул. Коларова број 6, са назнаком: ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

6. Документација по јавном позиву се може преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у услужном центру општине Бачки Петровац, Коларова број 6, и на званичном сајту Општине Бачки Петровац.

7. Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити на тел: 062394909


Председник Комисије 
Гавра Говорчин

 

docx.png Pravilnik o finansiranju programa - u oblasti sporta  

docx.png Javni poziv za POSEBNE programe 2016 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика