Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca,  bez zasnivanja radnog odnosa.
Na osnovu člana 3 Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu, broj: 133-10-1/2013-03 od 10.05.2013 godine.

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

U SARADNJI SA NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

RASPISUJE

JAVNI KONKURS 

ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE

 

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

 

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca,  bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Program stručne prakse  traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa  aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

- do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,

- do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,

- do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje  za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita.

 

Tokom trajanja stručne prakse opština Bački Petrovac:

1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:

- 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem,     

- 16.000,00 dinara za  lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i

- 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem;

2. vrši obračun i  uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

 

 

 

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA UČESTVOVANJE

 

Uslovi:

Pravo učešća na Javnom konkursu ima poslodavac pod uslovom da:

- uredno  izmiruje obaveze po osnovu  poreza i doprinosa za obavezno socijalno

osiguranje;

- je  izmirio  ranije  ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;

- ima najmanje jedno zaposleno lice;

- ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica;

- angažuje nezaposleno lice koje:

·         ima srednje, više ili visoko obrazovanje

·         nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika, dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita.

 

Dokumentacija:

- zahtev za učešće u programu (na propisanom obrascu Nacionalne službe);- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;

- dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca)

- potvrda o kadrovskim i drugim kapacitetima (Biografija- „CV" mentora)

 

III DONOŠENJE ODLUKE

 

Na osnovu podnetog zahteva poslodavca donosi se odluka u roku od 30 dana. Odluku o sprovođenju programa stručne prakse donosi predsednik opštine, na predlog Komisije.

 

IV ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

 

Opština i poslodavac u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključuju ugovor, kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

 

U cilju zaključivanja ugovora, poslodavac je u obavezi da Opštini dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem o stručnoj praksi.

 

Nakon zaključivanja ugovora sa poslodavcem, Opština i lice na stručnoj praksi zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

 

Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

 

V OBAVEZE POSLODAVCA

 

Poslodavac je u obavezi da:

·    nezaposlenog osposobi za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova;
·   
nezaposlenog stručno osposobljava najmanje u dužini trajanja ugovorne obaveze;
·   
snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita;
·   
izda potvrdu o obavljenom pripravničkom stažu, odnosno položenom pripravničkom/stručnom ispitu;
·   
omogući Opštinskoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza
·   
obavesti Opštinu i Nacionalnu službu za zapošljavanje o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 10 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica u roku od 30 dana od dana otpočinjanja stručnog osposobljavanja, poslodavac može da izvrši zamenu drugim nezaposlenim  licem  koje ispunjava potrebne uslove, za preostalo vreme definisano ugovorom.

 

VI OSTALE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije kao i prijavni formulari mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac (I sprat, Kancelarija br. 7) i na sajtu Opštine www.backipetrovac.rs.

Ispunjen prijavni formular za učešće u  programu stručne prakse podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje u Bačkom Petrovcu.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje u Bačkom Petrovcu i na sajtu opštine Bački Petrovac.

Datum: 17.05.2013

Mesto: Bački Petrovac

 

word.gif Zahtev za učešće u programu - stručna praksa

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика