Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta ("Službeni glasnik RS", br.43/2010)  Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, Opštinske uprave opštine Bački Petrovac  o b j a v l j u j e:

 

 JAVNI POZIV  ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA 

ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA (P+1) NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI BROJ 1917 K.O.BAČKI PETROVAC

 

 INVESTITOR: Lukić Ana iz Novog Sada, Sarajevska br.12.

 Urbanistički projekat je izradilo: d.o.o."Andzor engineering" sa sedištem u Novom Sadu, ulica Ive Andrića br.13, pod brojem UP-325/14, od aprila 2014. godine.

 Javna prezentacija traje od 15.04.2014. godine do 22.04.2014. godine od 10,00 do 14,00 časova, u kancelariji broj 9 Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova br.6, Bački Petrovac.

 Miroslava Červena, dipl.ing.arh. je ovlašćena za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije.

 U toku trajanja javne prezentacije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat i da dostave pismene primedbe i sugestije.

 Pismene primedbe i sugestije zainteresovana lica dostavljaju nadležnom Odeljenju putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

 

  

 

                        ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,
                     KOMUNALNO STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
                   OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика