Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 – odluka US i 98/2013 – odluka US) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta (“Službeni glasnik RS“, br.43/2010)  Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, Opštinske uprave opštine Bački Petrovac  o b j a v l j u j e:

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA IZGRADNJU POSLOVNOG KOMPLEKSA (P+0)
NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI BROJ 1917 K.O.BAČKI PETROVAC


INVESTITOR: Lukić Ana iz Novog Sada, Sarajevska br.12.

Urbanistički projekat je izradilo: d.o.o.“Andzor engineering“ sa sedištem u Novom Sadu, ulica Ive Andrića br.13, pod brojem UP-325/14, od februara 2014. godine.

Javna prezentacija traje od 25.02.2014. godine do 03.03.2014. godine od 10,00 do 14,00 časova, u kancelariji broj 9 Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova br.6, Bački Petrovac.

Miroslava Červena, dipl.ing.arh. je ovlašćena za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije.

U toku trajanja javne prezentacije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat i da dostave pismene primedbe i sugestije.

Pismene primedbe i sugestije zainteresovana lica dostavljaju nadležnom Odeljenju putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).                        ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,
                     KOMUNALNO STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
                   OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика