Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine za 2011. godinu

Konkurs se raspisuje za raspodelu sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2011. godinu namenjena za finansiranje:

I. Programa u oblasti kulture i umetnosti koji, u okviru svoje redovne delatnosti, organizuje određena organizacija ili udruženje tokom cele godine, u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara;
II. Manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine, u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara;
III. Programa i aktivnosti koje u okviru svojih delatnosti sprovode udruženja u oblasti sporta i fizičke kulture, u ukupnom iznosu od 3.500.000 dinara
IV. Programe i projekte kao i delatnosti u oblasti humanitarnih, kulturno-prosvetnih, invalidnih, verskih i ostalih aktivnosti koju sprovode NVO, u ukupnom iznosu od 1.500.000 dinara.

 Sredstva se dodeljuju za finansiranje redovne delatnosti i za finansiranje pojedinačnih projekata.

Na osnovu člana 13. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2011. godinu („Službeni list opštine Bački Petrovac“ br. 12/2010), Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac za oblast kulture i Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu i finansiranje godišnjih programa i aktivnosti sportskih društava, organizacija i pojedinaca sa teritorije opštine Bački Petrovac, predsednik opštine Bački Petrovac raspisuje

Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2011. godinu

Konkurs se raspisuje za raspodelu sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2011. godinu namenjena za finansiranje:

I. Programa u oblasti kulture i umetnosti koji, u okviru svoje redovne delatnosti, organizuje određena organizacija ili udruženje tokom cele godine, u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara;
II. Manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine, u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara;
III. Programa i aktivnosti koje u okviru svojih delatnosti sprovode udruženja u oblasti sporta i fizičke kulture, u ukupnom iznosu od 3.500.000 dinara
IV. Programe i projekte kao i delatnosti u oblasti humanitarnih, kulturno-prosvetnih, invalidnih, verskih i ostalih aktivnosti koju sprovode NVO, u ukupnom iznosu od 1.500.000 dinara.

 Sredstva se dodeljuju za finansiranje redovne delatnosti i za finansiranje pojedinačnih projekata.

 Pravo učešća na konkurs imaju sva pravna i fizička lica koja se bave aktivnošću značajnom za opštinu Bački Petrovac iz stava 1. tačka I – IV konkursa i koja su registrovana na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima građana („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009)..
Prijave se podnose na unapred pripremljenim obrascima koje zainteresovani mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu, u kancelarijama Mesnih zajednica Kulpin, Maglić i Gložan kao i na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac: www.backipetrovac.rs
Prijava mora da sadrži: naziv projekta ili delatnosti, osnovne podatke o organizaciji ili pojedincu, osnovne podatke o projektu ili aktivnosti, odnosno program rada za finansiranje redovne delatnosti ili opis projekta i projektnih aktivnosti ukoliko se finansiraju projekti, finansijski plan za realizaciju programa ili za finansiranje redovne delatnosti, iznos sredstava koji se traži, izvore sredstava za ukupno finansiranje, izveštaj o utrošku sredstava iz budžeta opštine za 2010. godinu (ukoliko su korištena sredstva), podatke o odgovornom licu, propratno pismo.
Popunjeni, overeni i potpisani zahtevi predaju se u Uslužni centar Opštinske uprave, šalter br. 5 najkasnije do 10. februara 2011. godine do 14 časova.

 Raspodela sredstava će se vršiti na osnovu Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac za oblast kulture, Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu i finansiranje godišnjih programa i aktivnosti sportskih društava, organizacija i pojedinaca sa teritorije opštine Bački Petrovac i programa aktivnosti od značaja za razvoj civilnog društva.
Ukoliko je obim traženih sredstava veći od sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2011. godinu prednost će imati:
- projekti invalidnih organizacija,
- programi za rad sa decom,
- humanitarni programi,
- programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,
- projekti podržani iz drugih izvora za koje je predviđeno sopstveno učešće.

 Rešenje o raspodeli sredstava doneće Opštinsko veće po prethodno pribavljenom mišljenju radnih tela najkasnije do 21. februara 2011. godine. Spisak korisnika čije aktivnosti će biti finansirane iz budžeta opštine za 2011. godinu biće objavljen na zvaničnom sajtu opštine najkasnije 7 dana od dana donošenja Rešenja o dodeli sredstava.

 Korisnici sredstava su obavezni da nakon završetka programa za koji su dobili sredstva ili nakon završetka kvartala za dodeljeni deo sredstva za finansiranje redovne delatnosti, dostave Odelenju za budžet, finansije i poresku administraciju Izveštaj o namenskom utrošku sredstava.

U Bačkom Petrovcu,   13. januara 2011.
Predsednik Opštine Vladimir Turan

- Konkurs

- Obrasci

- Objašnjenja uz zahtev

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика