Konkurs za prijavu projekata/programa u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine

grb opstine vestiPozivaju se nevladine organizacije – udruženja građana u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine, koja su registrovana  i koja vrše svoju delatnost na teritoriji opštine Bački Petrovac, da podnesu prijave projekata/programa, u cilјu izbora udruženja kojima će biti dodelјena sredstva za njihovu realizaciju iz budžetskog Fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine opštine Bački Petrovac, po Programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac  za 2016. godinu sa pozicije III Obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o otrebi zaštitte životne sredine u  ukupnom iznosu od 1.100.000,00 dinara.

 Jedno udruženje može konkurisati isklјučivo sa jednim projektom/programom u zavisnosti od toga za koju vrstu projekata/programa se prijavlјuje (pod rednim brojem 1 ili 2):

 1. Za projekte/programe koji doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti i slično),
 2. Za projekte/programe koji imaju za cilј doprinos rešavanju konkretnog ekološkog problema kroz jednokratne akcije i kampanje (akcije uređenja prostora, ozelenjavanje, poriblјavanje, zaštita prirode, zaštite i dobrobiti životinja i slično).

Pravo podnošenja prijave imaju udruženja koja svoju delatnost, u okviru aktivnosti definisanih Statutom, obavlјaju u oblasti zaštite životne sredine ili je jedna od delatnosti udruženja povezana sa zaštitom i unapređivanjem životne sredine, a ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovana na teritoriji opštine Bački Petrovac , odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na tom području kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije (udruženja);
 • da je nadležan organ udruženja usvojio izveštaj o finansijskom poslovanju udruženja za 2016. godinu;
 • da je Program rada za 2016. godinu usvojen od strane nadležnog organa udruženja;
 • da svojim delovanjem podstiču, usmeravaju i jačaju svest o značaju zaštite životne sredine.

Predmet konkursa je dodela finansijskih sredstava radi realizacije projekata/programa u 2016. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i realizovati konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja svesti javnosti, očuvanje divlje flore i faune,promovisanje separacije otpada iz domaćinstava, umrežavanja i programa edukacije na teritoriji opštine Bački Petrovac.

Projekti/programi treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti i slično) ili da imaju za cilј doprinos rešavanju konkretnog ekološkog problema kroz jednokratne akcije i kampanje (akcije uređenja prostora, ozelenjavanje, poriblјavanje, zaštita prirode, zaštite i dobrobiti životinja i slično).

Kriterijumi za ocenjivanje projekata/programa su:

 1. Kapacitet nosioca projekta/programa, predložene kvalifikacije i reference tima usklađene sa predloženim cilјevima, rezultatima i aktivnostima projekta/programa;
 2. Nosilac projekta/programa ima obezbeđeno adekvatno partnerstvo;
 3. Relevantnost projekta/programa za ostvarivanje javnog interesa definisanog konkursom;
 4. Usklađenost  planiranih  aktivnosti  s  cilјevima  i  očekivanim rezultatima i cilјnom grupom;
 5. Značaj promene koja se očekuje nakon primene projekta/programa;
 6. Precizno i detalјno prikazan narativni budžet projekta/programa koji objašnjava usklađenost predviđenog troška sa projektnim/programskim aktivnostima;
 7. Promocija, to jest publicitet koji se ogleda u načinu informisanja cilјne grupe i šire javnosti o projektu/programu.

Eliminacioni kriterijum je kompletnost dokumentacije.

Dokumentacija neophodna za uspešno prijavlјivanje:

 1. popunjen obrazac prijave i budžetski formular projekta/programa (potpisan i overen) sa pisanim opisom budžeta;
 2. kopija Statuta podnosioca prijave;
 3. kopija Rešenja o upisu u registar udruženja;
 4. kopija ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke;
 5. overen potpis zakonskog zastupnika, tj. lica ovlašćenog za zastupanje; ;
 6. Program rada za 2016. godinu usvojen od strane nadležnog organa udruženja;
 7. ukoliko je za izvođenje projekta/programa potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta/programa sa jasno navedenim iznosom sredstava;

 

Obrazac za prijavu projekata/programa može se preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Bački Petrovac , odnosno www.backipetrovac.rs i na pisarnici Opštinske uprave Bački Petrovac, ulica Kolarova 6, Bački Petrovac

Rok za podnošenje prijava projekata/programa je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popunjeni obrasci prijava i ostala neophodna dokumentacija dostavlјa se u zatvorenoj koverti na pisarnicu Opštinske uprave Bački Petrovac ili poštom, na adresu:

Opštinska uprava Bački Petrovac

Kolarova 6

21470 Bački Petrovac

sa naznakom:

„NE OTVARATI prijava za konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016 g.“

Opštinsko Veće će u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave na konkurs dostavi Predsedniku opštine predlog raspodele sredstava. Akt Predsednika opštine kojim se odobravaju sredstva za projekte/programe udruženja će biti objavlјen na sajtu opštine i na oglasnoj tabli u opštini.

Ugovore sa korisnicima sredstava dobijenih po konkursu će zaklјučiti Predsednik opštine ili lice koje on za to ovlasti.

Korisnici sredstava po završenom projektu dužni su da, do kraja tekuće godine dostave Predsedniku opštine, putem Odelјenja za urbanizam,komunalno –stambene i inspekcijske poslove sledeće:

 1. Pisani izveštaj o utrošku sredstava, odnosno realizaciji odobrenog projekta/programa,
 2. Finansijski izveštaj sa specifikacijom ukupnih prihoda i rashoda projekta/programa, kao i specifikaciju i fotokopije kompletne dokumentacije o utrošku odobrenih sredstava, složenih po vrsti i redosledu rashoda, overena pečatom Udruženja,
 3. Prateći materijal (ukoliko je projektom predviđeno – publikacije, brošure, plakati i slično).

                                 

                                                                                                      

                                                                                                                              Predsednik opštine Bački Petrovac

                                             Srđan Simić,s.r.


Obrazac za prijavu


 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика