Oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija koje su u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac

O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U JAVNOJ SVOJINI

  OPŠTINE BAČKI PETROVAC, KORISNIKA MESNE ZAJEDNICE KULPIN, PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

   1. Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija koje su u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac-korisnika Mesne zajednice Kulpin, prikupljanjem pismenih ponuda. Poslovne prostorije se daju u zakup po tržišnim uslovima:

 

Opis i adresa poslovnih prostorija

 

Podaci o nepokretnosti iz javnih knjiga o nepokretnostima

Namena poslovnih prostorija

Površina poslovnih prostorija koje se izdaju u zakup

Početna mesečna visina zakupnine za posl.prost.

Poslovne prostorije u prizemlju st.zgrade, Kulpin, ul.Maršala Tita 73, površine 35,56m2

Etažni deo posl.stamb.zgrade br.73 u ul M.Tita sagrađ. na parc. 490 u prizemlju -prostorije 1-5 površine62,55m2 ZKNj ul.2129/1 k.o.Kulpin

Obavljanje apotekarske delatnosti

35,56m2

100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate + PDV                   

Poslovne prostorije se daju u zakup za obavljanje apotekarske delatnosti.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
KOMISIJA ZA DAVANJE  ZAKUP,OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE
NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU  OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 46-46/2014-05
Dana: 25.07.2014.godine
Bački Petrovac 

                   Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac-Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i Zaključka Opštinskog Veća br.016-4/63-2014 od 14.04.2014. godine, dana 25.07.2014.godine, raspisuje

O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U JAVNOJ SVOJINI

  OPŠTINE BAČKI PETROVAC, KORISNIKA MESNE ZAJEDNICE KULPIN, PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

 

 

1.Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija koje su u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac-korisnika Mesne zajednice Kulpin, prikupljanjem pismenih ponuda. Poslovne prostorije se daju u zakup po tržišnim uslovima:

 

Opis i adresa poslovnih prostorija

 

Podaci o nepokretnosti iz javnih knjiga o nepokretnostima

Namena poslovnih prostorija

Površina poslovnih prostorija koje se izdaju u zakup

Početna mesečna visina zakupnine za posl.prost.

Poslovne prostorije u prizemlju st.zgrade, Kulpin, ul.Maršala Tita 73, površine 35,56m2

Etažni deo posl.stamb.zgrade br.73 u ul M.Tita sagrađ. na parc. 490 u prizemlju –prostorije 1-5 površine62,55m2 ZKNj ul.2129/1 k.o.Kulpin

Obavljanje apotekarske delatnosti

35,56m2

100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate + PDV                   

 Poslovne prostorije se daju u zakup za obavljanje apotekarske delatnosti.

2. Rok trajanja zakupa je 5  godina, sa mogućnošću produženja zakupa.

    Nakon potpisivanja ugovora o zakupu zakupac je u obavezi da u roku od 90 dana poslovni prostor stavi u funkciju

3. Uvid u dokumentaciju: Položaj i skica poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, akt o vlasništvu, može se izvršiti u Mesnoj zajednici Kulpin, Opština Bački Petrovac, u zgradi mesne zajednice Kulpin, ul. Trg Oslobođenja  br.7.  , svakog radnog dana od 8,oo do 12,oo časova. Kontakt osoba: Zlatko Harminc, telefon:  021/2286-016.

4. Ponuđeni iznos zakupnine  mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Plaćanje se vrši mesečno, do 5-tog u mesecu za prethodni mesec .

5. Za učešće u postupku prikupljanja ponuda putem ovog oglasa se utvrđuje depozit u iznosu od  20% od ponuđene zakupnine..

6. Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača: Poslovne prostorije će dobiti u zakup ponuđač koji ponudi najveći iznos mesečne  zakupnine  za poslovni prostor koji je predmet ovog oglasa.

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine Komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju. 

7. Učesnici u postupku prikupljanja ponuda mogu biti pravna i fizička lica, koja su izmirila lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

8.  Ponuda mora da sadrži:

1.      za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja

2.      za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

3.      ponuđeni iznos zakupnine, koji mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. 

9.  Uz ponudu se dostavlja:

     1. dokaz o uplaćenom depozitu u vsini od 20% od ponuđene zakupnine  koji se uplaćuje na žiro   račun: 840-742152843-59 poziv na broj   97  59-207  Prihodi od zakupnine poslovnog prostora u korist nivoa opštine,      

2.      uredno ovlašćenje za zastupanje,

3.      fotokopija lične karte za fizička lica,

4.      rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar,

5.      Dokaz da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

 10. Adresa za dostavljanje ponude: Učesnik u postupku svoju ponudu dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom da se radi o  ponudi za davanje u zakup poslovnih prostorija u MZ Kulpin i vidnom napomenom „ NE OTVARATI.Ponuda se šalje poštom preporučeno, a može se predati i u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac na prizemlju zgrade sedišta Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova broj 6. na šalteru pisarnice, sa naznakom za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac“

11. Rok za podnošenje ponude: je 30  dana od dana oglašavanja, do 14:00 časova.

         Neblagovremena , odnosno neuredna ponuda će se odbaciti.

12. Otvaranje prispelih ponuda na oglas je 26. avgusta 2014.godine , u Maloj sali zgrade opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, sa početkom u 14:30 časova, uz prisustvovanje prijavljenih na oglas.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda. 

13. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora. Učesniku u  postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač -učesnik u postupku koji odustane od ponude, ili u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi  zaključenju  ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita .Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

14. Objavljivanje Oglasa: Oglas će se objaviti na SAJT-u Opštine Bački Petrovac dana 25. jula 2014. godine.

 

                                                                                   PREDSEDNIK KOMISIJE  

                                                                                          Miroslav Čeman

 

Tekst oglasa možete preuzeti i ovde.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика