Oglas za prijem radnika na određeno vreme na period od 12 meseci

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA 
N A Č E L N I K
Broj:016-2/83-2013
Dana: 1. oktobra 2013. godine
Bački Petrovac 
 Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje 
O G L A S
Za prijem radnika na određeno vreme na period od 12 meseci
Na radno mesto: 
Poslovi koordinatora Kancelarije za mlade
Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
2. da ima propisanu stručnu spremu,
3. da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
4. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:
- Visoko obrazovanje u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije – bachelor, osnovne strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju do tri godine društvenog smera, 
- položen državni stručni ispit 
- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, 
- vladanje slovačkim jezikom. 
Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme na period od 12 meseci.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  oglasa.
 Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu: 
Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


N A Č E L N I K
OPŠTINSKE UPRAVE
Dipl.prav.Vladislav Tarnoci

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика