Rešenje o raspodeli sredstava namenjenih oblasti kulture

Sredstva namenjena finansiranju delatnosti društava u oblasti kulture obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2013. godinu  u razdelu 3. glava 15. pozicija 127. ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije udruženjima kulture u iznosu od 2.000.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:

                Na osnovu člana 34. tačka 1. i 2. Statuta opštine Bački Petrovac («Službeni list opštine Bački Petrovac» br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), člana 15. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2013. godinu («Službeni list opštine Bački Petrovac» br. 17/2012), a u skladu sa članom 6. Odluke o manifestacijama od značaja za Opštinu Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac", br. 3/2009)  i Pravilnikom o kriterijumima i merilima za finansiranje potreba u oblasti kulture u opštini Bački Petrovac, Opštinsko veće  d o n o s i

 

 

R  E  Š  E  N  J  E

O RASPODELI SREDSTAVA NAMENJENIH OBLASTI KULTURE

 

  

Član 1.

 

                Sredstva namenjena finansiranju delatnosti društava u oblasti kulture obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2013. godinu  u razdelu 3. glava 15. pozicija 127. ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije udruženjima kulture u iznosu od 2.000.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:

 

1.       KUD «Zvolen» Kulpin....................................................................................325.000 dinara

2.       KPZ «Jednota» Gložan..................................................................................325.000 dinara

3.       KUD «Đura Jakšić» Maglić............................................................................325.000 dinara

4.       Amatersko pozorište VHV Bački Petrovac....................................................250.000 dinara

5.       KUD „Krajan Vojvodina"...............................................................................125.000 dinara

 

-          Novi konkurs........................................................................................325.000 dinara

-          po posebnom rešenju predsednika opštine...........................................325.000 dinara

 

 

Član 2.

 

                Sredstva namenjena finansiranju delatnosti u oblasti kulture za kulturne manifestacije obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2013. godinu u razdelu 3. glava 16. pozicija 128. ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije u iznosu od 3.500.000 dinara,  raspoređuju se na sledeći način:

 

1.       za manifestacije od značaja za Slovake koji žive u Republici Srbiji a koje se organizuju na teritoriji opštine Bački Petrovac iznos od 1.880.000 dinara i to:

 

1.1.    Slovačke narodne svečanosti...................................................................1.200.000 dinara

1.2.    Festival Tancuj, tancuj................................................................................300.000 dinara

1.3. Petrovački dani pozorišta............................................................................200.000 dinara

1.4. Jarné nôty..................................................................................................... 50.000 dinara

1.5. Festival novih slovačkih lirskih pesama......................................................... 50.000 dinara

1.6. Spievaj že si spievaj....................................................................................... 30.000 dinara

                1.8. Susret slovačkih horova..................................................................................50.000 dinara

 

2.        za manifestacije od značaja za Slovake koji žive u Republici Srbiji a koje se ne organizuju na teritoriji opštine Bački Petrovac iznos od 70.000 dinara i to:

 

2.1. V Pivnickom poli - festival vokalnih solista slovačke narodne muzike........... 10.000 dinara

2.2. Zlatá brána - dečji festival slovačkih folklornih grupa.....................................10.000 dinara

2.3. Zlatý kľύč - festival slovačke novokomponovane muzike.............................. 10.000 dinara

2.4. Letί pieseň, leti... - festival slovačke dečje novokomponovane muzike.........10.000 dinara

2.5. 3 x Ď - pokrajinska smotra dečjih pozorišnih predstava na slovač. jeziku..... 10.000 dinara

2.7. ostalo...............................................................................................................20.000 dinara

 

 

3.       za manifestacije od značaja za opštinu Bački Petrovac iznos od 750.000 dinara i to:

 

                3.1. Dan opštine Bački Petrovac...........................................................................200.000 dinara

               3.2. Dan opštine Bački Petrovac MOMS B. Petrovac........................................30.000 dinara

                3.3. Opštinska smotra dečjih folklornih grupa, muzičkih ansambala i horova.......30.000 dinara

                3.4. Opštinska smotra folklornih i pevačkih grupa.................................................30.000 dinara

                3.5. Petrovački maraton.........................................................................................30.000 dinara

                3.6. Proslava Nove godine ...................................................................................355.000 dinara

                3.7. Kulpin fest........................................................................................................50.000 dinara

                3.8. Vianočne trhy..................................................................................................25.000 dinara

               

               

 

4.        za manifestacije od značaja za lokalne samouprave opštine Bački Petrovac iznos od 600.000 dinara i to:

 

                4.1. za Mesnu zajednicu Bački Petrovac..............................................................150.000 dinara

                4.2. za Mesnu zajednicu Kulpin............................................................................150.000 dinara

                4.3. za Mesnu zajednicu Maglić............................................................................150.000 dinara

                4.4. za Mesnu zajednicu Gložan...........................................................................150.000 dinara

               

-          po posebnom rešenju predsednika opštine...........................................200.000 dinara

 

Član 3.

 

                Ovo rešenje objaviti u «Službenom listu opštine Bački Petrovac».

               

 

 

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

OPŠTINA BAČKI PETROVAC

OPŠTINSKO VEĆE

 

                              

                                                                                                                                   Predsednik opštine   Pavel Marčok

Broj: 016-4/116-2013

Datum:24.04.2013                                                                                                                 

Bački Petrovac                                                                          

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика