Uputstvo za pripremu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu

Poštovani,

Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 2), člana 40. i člana 41. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), lokalni organ uprave nadležan za finansije izdaje Uputstvo za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti i dostavlja ga direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava.

Izrada uputstva za pripremu budžeta vezuje se za donošenje Izveštaja o fiskalnoj strategiji, koji prema budžetskom kalendaru Ministar finansija treba da dostavi do 05. jula tekuće godine za narednu godinu. Donošenje i usvajanje fiskalne strategije za naredni srednjoročni period pomereno je sa prolećnog na jesenji deo budžetskog ciklusa.

O pomeranju rokova utvrđenih budžetskim kalendarom Vlada je donela odgovarajući Zaključak 05 Broj: 400-3809/2012 od 29. maja 2012. godine, kojim se prihvata Izveštaj o postupku pripreme i usvajanja Izveštaja o fiskalnoj strategiji sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu u kome je navedeno da se imajući u vidu značaj predstojeće fiskalne konsolidacije, izrada programa fiskalne konsolidacije u srednjem roku očekuje po okončanju formiranja nove Vlade i nastavka Stand-by aranžmana sa MMF.

Po usvajanju Izveštaja o fiskalnoj strategiji za 2013. godinu koji je osnova za planiranje budžeta u narednoj godini, dana 19. oktobra 2012. godine Ministarstvo finansija i privrede dostavilo je Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2013. godine i projekcija za 2014 i 2015 godinu.

U prilogu Vam dostavljamo Uputstvo za pripremu predloga finansijskih planova za 2013. godinu i molimo Vas da iste dostavite Odeljenju za budžet, finansije i poresku administraciju najkasnije do 26. novembra 2012. godine.

UPUTSTVO ZA PRIPREMU

ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI

ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

 

 Uputstvo za pripremu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu sadrži:

 1. Osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti sa srednjoročnim projekcijama,

 2. Obim sredstava, odnosno limit rashoda i izdataka budžetskih korisnika za 2013. godinu, sa projekcijama za naredne dve fiskalne godine,

 3. Smernice za iskazivanje izdataka za kapitalne projekte za 2013. godinu, 2014. i2015. godinu,

 4. Postupak i dinamiku dostavljanja predloga finansijskog plana budžetskih korisnika .

 

 1.Osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti sa srednjoročnim projekcijama

 

 Ekonomska politika u 2013. godini i dalje će biti usmerena na:

ü  Makroekonomsku stabilnost,

ü  Održiv privredni rast i razvoj konkurentne privrede,

ü  Povećanje zaposlenosti i standarda stanovništva,

ü  Ravnomeran regionalni razvoj.

 

 U 2013. godini ostaju prioriteti fiskalne politike i to:

1. Jačanje pravnog okvira fiskalne odgovornosti i unapređenje budžetskog sistema,

2. Smanjivanje fiskalnog deficita i njegovo neinflatorno delovanje,

3. Nisko i stabilno opterećenje privrede uz jačanje poreske discipline,

4. Čvrsto ograničenje tekuće javne potrošnje,

5. Povećanje javnih investicija,

6. Jačanje fiskalne discipline.

 

                Navedene osnovne ekonomske pretpostavke i smernice preuzete su iz Nacrta fiskalne strategije za 2013. godinu.

 

 Osnovne makroekonomske pretpostavke u periodu 2012. - 2015. godine

 

PROJEKCIJA                                                    2012                 2013.                    2014.                    2015.

Realni rast BDP%                                         -1,0                     2,0                        3,5                        4,0

Inflacija, kraj perioda %                             11,0                     5,5                        5,0                        4,5

 

 

2. Obim sredstava, odnosno limit rashoda i izdataka budžetskih korisnika za

2013. godinu, sa projekcijama za naredne dve fiskalne godine

 

 Imajući u vidu fiskalna pravila, kao i veličinu potrebnog fiskalnog prilagođavanja, u ovom uputstvu se utvrđuju smernice za planiranje pojedinih  kategorija rashoda.

 
Planiranje mase sredstava za plate zaposlenih u 2013. godini


U skladu sa posebnim fiskalnim pravilima, indeksacija plata vrši se na sledeći način:

                Od isplate za april 2013. godine plate se povećavaju za 2%, a od isplate za oktobar 2013. godine, plate se usklađuju sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci (projektovana inflacija u periodu april 2013. - septembar 2013. godine iznosi 0,5%). U skladu sa navedenim, za obračun i isplatu plata primenjuju se osnovice za obračun i isplatu plata prema zaključcima Vlade Republike Srbije (plata za oktobar 2012. godine uvećava se za 2%), a zatim se

osnovica uvećava od plate za april 2013. godine za 2% i od plate za oktobar 2013. godine za 0,5%. Pravila usklađivanja plata u javnom sektoru na način predviđen fiskalnim pravilima dovode do rasta mase sredstava za plate ne većeg od 5%, u odnosu na nivo plata isplaćen za avgust 2012. godine. Korisnik budžetskih sredstava u 2013. godini može planirati masu sredstava potrebnu za isplatu dvanaest mesečnih plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, polazeći od nivoa plata isplaćenih za avgust 2012. godine, uvećanih najviše do 5%, pri čemu se ograničenje odnosi na ukupno planirane plate iz budžeta lokalne vlasti, na ekonomskim klasifikacijama 411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca.

 

 Kada su u pitanju ostala konta grupe 41 - Rashodi za zaposlene, budžetski korisnici ne mogu planirati isplate nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima (osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2013. godini), kao ni nagrada i bonusa koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa.

  Ekonomske klasifikacije 413 - Naknade u naturi, 414 - socijalna davanja zaposlenima, 415 - naknade troškova za zaposlene i 416 - Nagrade zaposlenima, mogu rasti do nivoa projektovane inflacije.

  U prilogu uputstva dostavljamo Tabele br.1- Planirana masa sredstava za plate i Tabela br. 2- Broj zaposlenih u 2013. godini koje je potrebno popuniti pod rednim brojem koji se odnosi na korisnika.

 

                Grupa konta 42 - Korišćenje usluga i roba

                U okviru grupe konta 42 treba sagledati mogućnost uštede, pre svega, u okviru ekonomskih klasifikacija 422 - Troškovi putovanja, 423 - Usluge po ugovoru i 424 - Specijalizovane usluge, koji se mogu planirati do nivoa planiranih rashoda za ove namene u 2012. godini. Ekonomska klasifikacija 421 - Stalni troškovi mogu rasti do nivoa projektovane inflacije.

 

                Grupa konta 45 - Subvencije

                Iznos subvencija u 2013. godini planirati najviše do iznosa koji je opredeljen Odlukom o budžetu za 2012. godinu.

 

                Grupa konta 48 - Ostali rashodi

                Ostali rashodi planiraju se u iznosu koji je opredeljen Odlukom o budžetu za 2012. godinu.

 

                Klasa 5 - Izdaci za nefinansijsku imovinu

                Nabavku administrativne opreme i drugih osnovnih sredstava za redovan rad - koji se ne smatraju kapitalnim investicijama u smislu višegodišnjih projekata, potrebno je planirati uz maksimalne uštede, samo za nabavku neophodnih sredstava za rad.

 

3. Smernice za iskazivanje izdataka za kapitalne projekte za 2013. godinu, 2014. i 2015. godinu

 

             U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS, broj 93/12) izdaci za kapitalne projekte se iskazuju za tri godine (Tabela 3. Pregled kapitalnih projekata daje se u prilogu).

 

             Na kontima grupe 51, 52 i 54 planiraju se sredstva za kapitalne projekte. Kapitalni projekti su projekti čija realizacija (izvođenje) traje duže od godinu dana i čiji je vek trajanja, odnosno korišćenja duži od pet godina. Na osnovu sveobuhvatne procene potreba, potrebno je rangirati kapitalne projekte po prioritetima, u skladu sa usvojenim strateškim dokumentima, vodeći računa da prioritet u finansiranju imaju već započeti projekti, čija je dalja realizacija opravdana.

 

                Kapitalni projekti se odnose na:

 

1. izgradnju (kupovinu) zgrada i građevinskih objekata i objekata infrastrukture od interesa za lokalnu samoupravu;

2. unapređenje odnosno kapitalno održavanje postojećih zgrada i građevinskih objekata i objekata infrastrukture od interesa za lokalnu samoupravu;

3. obezbeđivanje zemljišta;

4. projektno planiranje;

5. nabavku opreme i mašina čiji je vek trajanja odnosno korišćenja duži od pet godina.

 

                Prilikom planiranja budžeta kapitalnih projekata za tri godine potrebno je pored sredstava iz budžeta lokalne samouprave, uključiti i sredstva projektnih zajmova (donacije, sredstva budžeta Republike Srbije itd.) namenjena za njihovu realizaciju samo u iznosu za koji se procenjuje da će biti povučen u toj godini, imajući u vidu status projektnog zajma, ugovorom definisane rokove, uslove i dinamiku povlačenja sredstava itd.

 

                Korisnici budžeta dostavljaju kratko obrazloženje za svaki kapitalni projekat za svaku godinu posebno, i to sa planiranim rokovima početka i završetka faze pripreme i faze realizacije.

                Faza pripreme uključuje aktivnosti na obezbeđivanju zemljišta, izradi projektno-tehničke dokumentacije i pribavljanju neophodnih dozvola i saglasnosti, odnosno aktivnosti neophodne za stvaranje uslova za početak realizacije kapitalnog projekta. Faza pripreme se završava zaključenjem ugovora, pa je potrebno uključiti i zakonom propisane rokove za sprovođenje postupka javne nabavke.

 

                Faza realizacije uključuje aktivnosti nakon zaključenja ugovora o radovima, odnosno nabavci dobara i usluga i aktivnosti u realizaciji ugovora, u skladu sa definisanim uslovima i rokovima, dinamičkim planovima. Potrebno je ukratko dati i tehnički opis projekta (dužina puta, površina objekta, oprema, mašine i sl.).

 

4. Postupak i dinamika dostavljanja predloga finansijskog plana budžetskih

korisnika

 

                Predlog finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava za 2013. godinu potrebno je izraditi prema ovom Uputstvu i isti treba da sadrži tri osnovna dela:

1.       Zahtev za tekuće izdatke (Tabela 1)

2.       Zahtev za dodatna sredstva (Tabela 2)

3.       Zahtev za osnovna sredstva (Tabela 3)

 

                Pored toga potrebno je popuniti i:

1.       Planirani prihodi po izvorima finansiranja za 2013. godinu (Tabela 4)

2.       Obrazac -Planirana masa sredstava za plate, pod rednim brojem koji se odnosi na korisnika (Tabela 5).

3.       Obrazac - Broj zaposlenih u 2013. godini, pod rednim brojem koji se odnosi na korisnika (Tabela 5a).

4.       Obrazac - Kapitalni projekti u periodu 2013. - 2015. godina (Tabela 6),

5.       Obrazac - Kapitalni projekti u periodu 2013. - 2015. godina (Tabela 6a).

 

                Predlog mora biti sa pisanim obrazloženjem, potpisan od strane funkcionera korisnika budžetskih sredstava i overen pečatom. Ovo uputstvo i potrebne tabele nalaze se na internet stranici Opštine Bački Petrovac  www.backipetrovac.rs.

 

                Za potrebne informacije u vezi pripreme finansijskih planova za 2013. godinu možete se obratiti na:

-          Boško Bogunović, tel: 062/88 528 08

-          Miroslava Hamadeh, tel: 062/88 528 02

 

S poštovanjem,


Rukovodilac Odeljenja

Boško Bogunović, s.r.

 

Preuzmite:

- Uputstvo
- Tabela 1-Zahtev za tekuce izdatke 2013
- Tabela 2-Zahtev za dodatna sredstva 2013
- Tabela 3-Zahtev za osnovna sredstva 2013
- Tabela 4-Planirani prihodi po izvorima finansiranja 2013
- Tabela 5,5a-Obrazac za plate i broj zaposlenih
- Tabela 6,6a-Pregled kapitalnih projekata 2013


Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика