Конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2015

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2015. годину, Савет Фонда

Расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2015. години

  Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених занабавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне).  

 Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  • Кредитираће се набавка погонске и прикључне механизације
  • Максималан износ кредита 20.000 евра
  • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  • За погонске машине грејс период у трајању од 6 месеци уз учешће од 20%, за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата,
  • За прикључне машине грејс период у трајању од од 6 месеци, без учешћа, за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата,
  • рок отплате кредита 60 месеци,
  • отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 11 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу механизације коју буде одабрао учесник конкурса.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача механизације и заступника страних фирми  са овлашћеним сервисом као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, општинским канцеларијама, као и на сајту: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

- оригинални предрачун са спецификацијом механизације исказаном у динарском износу као и доказ о заступништву и могућности сервисирања исте (Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

- оригинал власничког листа за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана,на који се може ставити хипотека у корист Фонда у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита; (напомена; подносилац пријаве не мора бити и власник пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку) или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције;

- као инструмент обезбеђења код погонских машина може бити и сама машина која је предмет куповине

- извод из регитстра пољопривредних газдинстава за 2014. годину – подаци о пољопривредном газдинству;

- уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, на старијe од 30 дана (за подносиоца пријаве,за власника и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту)

- фотокопија личне карте ( за подносиоца пријаве,за власника и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту)

-  кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

        Конкурс је отворен од 15.фебруара 2015. године до 16.марта 2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 6
са назнаком " За конкурс"
Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451
Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика