Конкурс за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015 години

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за 2015. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015 години

 Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015 години.

 Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

    Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

- максималан износ кредита 15.000 евра,

- рок отплате 24 месецa,

- грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате, за време грејс периода  обрачунава се интеркаларна камата,

- отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 3 ратe),

Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2015. години;

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата. Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници конкурса са предрачуном овлашћеног добављача опреме као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду,  општинским канцеларијама, као и на сајту:  www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

- оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу (Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

- оригинал власничког листа за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана, на који се може ставити хипотека у корист Фонда, у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита, (напомена;подносилац пријаве не мора бити и власник  пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку) или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције;

- извод из регистра пољопривредних газдинстава за 2014. годину – подаци о пољопривредном газдинству;

- уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, не старију од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

- фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

- кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

        Конкурс је отворен од 15. фебруара 2015. до16. марта 2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Текст конкурса преузмите овде.

Формулар за пријаву преузмите овде.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика