Конкурс за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015 години

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за 2015. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015 години

 Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015 години.

 Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

    Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

- максималан износ кредита 15.000 евра,

- рок отплате 24 месецa,

- грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате, за време грејс периода  обрачунава се интеркаларна камата,

- отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 3 ратe),

Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2015. години;

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата. Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници конкурса са предрачуном овлашћеног добављача опреме као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду,  општинским канцеларијама, као и на сајту:  www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

- оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу (Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

- оригинал власничког листа за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана, на који се може ставити хипотека у корист Фонда, у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита, (напомена;подносилац пријаве не мора бити и власник  пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку) или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције;

- извод из регистра пољопривредних газдинстава за 2014. годину – подаци о пољопривредном газдинству;

- уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, не старију од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

- фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

- кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

        Конкурс је отворен од 15. фебруара 2015. до16. марта 2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Текст конкурса преузмите овде.

Формулар за пријаву преузмите овде.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика