Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2015. години

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2015. годину, Савет Фонда

Расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових  система и опреме  за наводњавање у 2015. години

 

            Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање.

           Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

           Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

-          за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 9 месеци (за време грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате 24 месеца, отплата се врши у шестомесечним ануитетима;

-          за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи од 5.001 евра до 15.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 12 месеци (за време грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате 30 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима.

Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2015. години;

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата. Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за наводњавање и заступника страних фирми  са овлашћеним сервисом, као и учесници конкурса који до сада нису користили кредите Фонда.

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, локалним општинским канцеларијама Фонда за развој АП Војводине, као и на сајту: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

-            оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу као и доказ о заступништву и могућности сервисирања исте (Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

  • оригинал власничког листа за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана, на које се може ставити хипотека у корист Фонда у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита (напомена: подносилац пријаве не мора бити и власник пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку);или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције
  • извод из регистра пољопривредних газдинстава за 2014. годину – подаци о пољопривредном газдинству;
  • уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, не старију од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);
  • фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);
  • Кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

        Конкурс је отворен од 15. фебруара 2015. до 16. марта 2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

Текст конкурса преузмите овде.

Пријаву за конкурс преузмите овде.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика