Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2015. години

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2015. годину, Савет Фонда

Расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових  система и опреме  за наводњавање у 2015. години

 

            Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање.

           Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

           Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

-          за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 9 месеци (за време грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате 24 месеца, отплата се врши у шестомесечним ануитетима;

-          за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи од 5.001 евра до 15.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 12 месеци (за време грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате 30 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима.

Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2015. години;

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата. Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за наводњавање и заступника страних фирми  са овлашћеним сервисом, као и учесници конкурса који до сада нису користили кредите Фонда.

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, локалним општинским канцеларијама Фонда за развој АП Војводине, као и на сајту: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

-            оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу као и доказ о заступништву и могућности сервисирања исте (Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

  • оригинал власничког листа за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана, на које се може ставити хипотека у корист Фонда у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита (напомена: подносилац пријаве не мора бити и власник пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку);или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције
  • извод из регистра пољопривредних газдинстава за 2014. годину – подаци о пољопривредном газдинству;
  • уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, не старију од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);
  • фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);
  • Кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

        Конкурс је отворен од 15. фебруара 2015. до 16. марта 2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

Текст конкурса преузмите овде.

Пријаву за конкурс преузмите овде.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика