Конкурс за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2015. години

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за 2015. годину, Савет Фонда расписује

КОНКУРС 
за доделу кредита за набавку нових заштићених башта(пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2015. години

  Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима.

 Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

  Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

- максималан износ кредита 15.000 евра,
- Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
- рок отплате 36 месеци,
- грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате, за време грејс периода  обрачунава се интеркаларна камата,
- отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 5 рата),

Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2015. години;

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за производњу у заштићеном простору, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата. Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници конкурса са предрачуном за израду готовог пластеника као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду,  општинским канцеларијама, као и на сајту:  www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

- оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу (Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

- оригинал власничког листа за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана, на који се може ставити хипотека у корист Фонда, у два пута већој вредности од одобрене вредности кредита, (напомена;подносилац пријаве не мора бити и власник пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку) или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције;

- извод из регистра пољопривредних газдинстава за 2014. годину – подаци о пољопривредном газдинству;

- уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, не старију од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника некретнине и за сваког сувласника на некретини);

- фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

- кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

        Конкурс је отворен од 15. фебруара 2015. до16. марта 2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика