Конкурс за доделу средстава из буџета Општине Бачки Петровац за 2015.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Бачки Петровац за 2015. годину („Службени лист општине Бачки Петровац" бр. 09/2014) и Правилника о суфинансирању удружења у области спорта са територије општине Бачки Петровац,  председник Општине Бачки Петровац расписује

К   О  Н  К  У  Р  С

 за доделу средстава из буџета Општине Бачки Петровац за 2015. годину

    намењених суфинансирању:

I.  Програма у области културе и уметности, које у оквиру својих програмских активности реализују организације или удружења током 2015. године, у укупном износу од 2.000.000 динара;

II.  Програма, које током 2015. године, у оквиру својих програмских активности спроводе спортске организације, регистроване као удружења у складу са Законом о спорту, у укупном износу од 5.500.000 динара;

III.  Програма хуманитарног, културно-просветног, инвалидног и верског карактера и осталих програма и активности од значаја за Општину Бачки Петровац, које током 2015. године у оквиру својих програмских активности спроводе НВО, у укупном износу од 3.350.000 динара;

IV.  Програма, које током 2015. године, у оквиру својих целогодишњих програмских активности или појединачних пројеката спроводе организације или удружења грађана, а који доприносе афирмацији предшколског, школског, рекреативног спорта и масовне физичке културе, у укупном износу од 500.000 динара;

    Средства се додељују за суфинансирање целогодишњих програмских активности и појединачних пројеката.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна лица, која се баве активношћу значајном за Општину Бачки Петровац из става 1. тачка И.-ИВ. конкурса и која су регистрована на територији Општине Бачки Петровац, на основу члана 4. Закона о удружењима („Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011).

Захтев за суфинансирање и Извештај о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства додељена у 2014. години) се подносе на унапред припремљеним образцима, које заинтересовани могу преузети у Услужном центру Општинске управе у Бачком Петровцу или на званичном сајту Општине Бачки Петровац www.бацкипетровац.рс

Поред попуњених, оверених и потписаних Захтева за суфинансирање и Извештаја о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства додељена у 2014. години) потребно је предати и  документа (фотокопије рачуна и извода из трезора за средства која нису правдана у 2014.години)  која доказују наменско трошење средстава и Решење о регистрацији (или оверену копију) удружења или организације.

Сву потребну документацију потребно је предати у Услужни центар Општинске управе (шалтер број 1) најкасније до 06. фебруара 2015. године. до 15.00  часова или послати поштом на адресу: Општина Бачки Петровац, ул. Коларова 6, 21470 Бачки Петровац, са назнаком “Пријава на конкурс” и датумом слања до 06. фебруара 2015. године.

 

   Суфинансирање организација и удружења ће се вршити у складу са Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. годину.

Средства из става 1. тачка И. овог конкурса биће распоређена:

  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 1.700.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са  Уговорима између корисника средстава и Општине Бачки Петровац и
  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 300.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са посебним Решењима  председника општине .

Средства из става 1. тачка ИИ. овог конкурса биће распоређена:

  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 5.000.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са  Уговорима између корисника средстава и Општине Бачки Петровац и
  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 500.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са посебним Решењима  председника општине .

Средства из става 1. тачка ИИИ. овог конкурса биће распоређена:

  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 2.100.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са  Уговорима између корисника средстава и Општине Бачки Петровац и
  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 1.250.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са посебним Решењима  председника општине.

Средства из става 1. тачка ИВ. овог конкурса биће распоређена:

  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 350.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са  Уговорима између корисника средстава и Општине Бачки Петровац и
  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 150.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са посебним Решењима  председника општине.

           Средства намењена програмима, које током 2015. године, у оквиру својих програмских активности спроводе спортске организације ће се вршити у складу и са Правилником о суфинансирању удружења у области спорта са територије Општине Бачки Петровац.

          Уколико је обим тражених средстава већи од средстава утврђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. годину, учесници на конкурсу ће бити у обавези да приложе конкурсној документацији попуњене посебне образце са детаљним годишњим програмима рада, а приоритет ће имати:

-       програми за рад са децом,
-       хуманитарни програми,
-       програми који подстичу развој спорта, културе и уметности,
-       програми који подстичу врхунско стваралаштво,
-       програми и пројекти удружења, који су подржани из сопствених прихода или прихода из других извора
-       програмске активности организација регистрованих као удружења у складу  са Законом о  спорту, које учествују у неком систему такмичења покрајинског,  републичког или државног нивоа
-       програмске активности организација регистрованих као удружења у складу  са Законом о  спорту, које имају сложеније услове такмичења
-       интензивније програмске активности организација регистрованих као удружења у складу са Законом о  спорту
-       програми удружења са традицијом

      Општинско веће Општине Бачки Петровац ће најкасније до 15. фебруара 2015. године донети Решења о суфинансирању, по претходно прибављеном мишљењу обрађивача поднесених захтева за суфинансирање и биће објављена на званичном сајту општине најкасније 3 дана од дана доношења.

       Корисници средстава дужни су да средства користе искључиво за намене које су одређене Решењем о додели средстава и Уговором између корисника средстава и Општине Бачки Петровац.  

УБачком Петровцу,                                                                  Председник општине

14. јануара 2015. године                                                            Павел Марчок, проф.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика