Конкурс за доделу средстава из буџета Општине Бачки Петровац за 2015.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Бачки Петровац за 2015. годину („Службени лист општине Бачки Петровац" бр. 09/2014) и Правилника о суфинансирању удружења у области спорта са територије општине Бачки Петровац,  председник Општине Бачки Петровац расписује

К   О  Н  К  У  Р  С

 за доделу средстава из буџета Општине Бачки Петровац за 2015. годину

    намењених суфинансирању:

I.  Програма у области културе и уметности, које у оквиру својих програмских активности реализују организације или удружења током 2015. године, у укупном износу од 2.000.000 динара;

II.  Програма, које током 2015. године, у оквиру својих програмских активности спроводе спортске организације, регистроване као удружења у складу са Законом о спорту, у укупном износу од 5.500.000 динара;

III.  Програма хуманитарног, културно-просветног, инвалидног и верског карактера и осталих програма и активности од значаја за Општину Бачки Петровац, које током 2015. године у оквиру својих програмских активности спроводе НВО, у укупном износу од 3.350.000 динара;

IV.  Програма, које током 2015. године, у оквиру својих целогодишњих програмских активности или појединачних пројеката спроводе организације или удружења грађана, а који доприносе афирмацији предшколског, школског, рекреативног спорта и масовне физичке културе, у укупном износу од 500.000 динара;

    Средства се додељују за суфинансирање целогодишњих програмских активности и појединачних пројеката.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна лица, која се баве активношћу значајном за Општину Бачки Петровац из става 1. тачка И.-ИВ. конкурса и која су регистрована на територији Општине Бачки Петровац, на основу члана 4. Закона о удружењима („Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011).

Захтев за суфинансирање и Извештај о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства додељена у 2014. години) се подносе на унапред припремљеним образцима, које заинтересовани могу преузети у Услужном центру Општинске управе у Бачком Петровцу или на званичном сајту Општине Бачки Петровац www.бацкипетровац.рс

Поред попуњених, оверених и потписаних Захтева за суфинансирање и Извештаја о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства додељена у 2014. години) потребно је предати и  документа (фотокопије рачуна и извода из трезора за средства која нису правдана у 2014.години)  која доказују наменско трошење средстава и Решење о регистрацији (или оверену копију) удружења или организације.

Сву потребну документацију потребно је предати у Услужни центар Општинске управе (шалтер број 1) најкасније до 06. фебруара 2015. године. до 15.00  часова или послати поштом на адресу: Општина Бачки Петровац, ул. Коларова 6, 21470 Бачки Петровац, са назнаком “Пријава на конкурс” и датумом слања до 06. фебруара 2015. године.

 

   Суфинансирање организација и удружења ће се вршити у складу са Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. годину.

Средства из става 1. тачка И. овог конкурса биће распоређена:

  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 1.700.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са  Уговорима између корисника средстава и Општине Бачки Петровац и
  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 300.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са посебним Решењима  председника општине .

Средства из става 1. тачка ИИ. овог конкурса биће распоређена:

  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 5.000.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са  Уговорима између корисника средстава и Општине Бачки Петровац и
  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 500.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са посебним Решењима  председника општине .

Средства из става 1. тачка ИИИ. овог конкурса биће распоређена:

  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 2.100.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са  Уговорима између корисника средстава и Општине Бачки Петровац и
  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 1.250.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са посебним Решењима  председника општине.

Средства из става 1. тачка ИВ. овог конкурса биће распоређена:

  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 350.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са  Уговорима између корисника средстава и Општине Бачки Петровац и
  • Решењем Општинског већа о суфинансирању програма у износу од 150.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са посебним Решењима  председника општине.

           Средства намењена програмима, које током 2015. године, у оквиру својих програмских активности спроводе спортске организације ће се вршити у складу и са Правилником о суфинансирању удружења у области спорта са територије Општине Бачки Петровац.

          Уколико је обим тражених средстава већи од средстава утврђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. годину, учесници на конкурсу ће бити у обавези да приложе конкурсној документацији попуњене посебне образце са детаљним годишњим програмима рада, а приоритет ће имати:

-       програми за рад са децом,
-       хуманитарни програми,
-       програми који подстичу развој спорта, културе и уметности,
-       програми који подстичу врхунско стваралаштво,
-       програми и пројекти удружења, који су подржани из сопствених прихода или прихода из других извора
-       програмске активности организација регистрованих као удружења у складу  са Законом о  спорту, које учествују у неком систему такмичења покрајинског,  републичког или државног нивоа
-       програмске активности организација регистрованих као удружења у складу  са Законом о  спорту, које имају сложеније услове такмичења
-       интензивније програмске активности организација регистрованих као удружења у складу са Законом о  спорту
-       програми удружења са традицијом

      Општинско веће Општине Бачки Петровац ће најкасније до 15. фебруара 2015. године донети Решења о суфинансирању, по претходно прибављеном мишљењу обрађивача поднесених захтева за суфинансирање и биће објављена на званичном сајту општине најкасније 3 дана од дана доношења.

       Корисници средстава дужни су да средства користе искључиво за намене које су одређене Решењем о додели средстава и Уговором између корисника средстава и Општине Бачки Петровац.  

УБачком Петровцу,                                                                  Председник општине

14. јануара 2015. године                                                            Павел Марчок, проф.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика