Конкурс за пријаву пројеката у области заштите и унапређивања животне средине

Позивају се невладине организације – удружења грађана у области заштите и унапређивања животне средине, која су регистрована и која врше своју делатност на територији општине Бачки Петровац, да поднесу пријаве пројеката/програма, у циљу избора удружења којима ће бити додељена средства за њихову реализацију из буджетског Фонда за заштиту и унапређивање животне средине општине Бачки Петровац, по Програму коришћења средстава буджетског фонда за заштиту животне средине општине Бачки Петровац  за 2015. годину са позиције ИИИ Образовне активности и јачање свести о отреби заштите животне средине у  укупном износу од 500.000,00 динара. 

Једно удружење може конкурисати искључиво са једним пројектом/програмом у зависности од тога за коју врсту пројеката/програма се пријављује (под редним бројем 1 или 2): 

1. За пројекте/програме који доприносе развијању еколошке свести и ширењу знања о потреби заштите животне средине (еколошке школе и кампови, семинари, скупови, издаваштво, промотивне активности и слично), 

2. За пројекте/програме који имају за циљ допринос решавању конкретног еколошког проблема кроз једнократне акције и кампање (акције уређења простора, озелењавање, порибљавање, заштита природе, заштите и добробити животиња и слично). 

Право подношења пријаве имају удружења која своју делатност, у оквиру активности дефинисаних Статутом, обављају у области заштите животне средине или је једна од делатности удружења повезана са заштитом и унапређивањем животне средине, а испуњавају следеће услове: 

• да су регистрована на територији општине Бачки Петровац , односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (удружења); 

• да је Програм рада за 2015. годину усвојен од стране надлежног органа удружења; 

• да својим деловањем подстичу, усмеравају и јачају свест о значају заштите животне средине. 

Предмет конкурса је додела финансијских средстава ради реализације пројеката/програма у 2015. години, који ће промовисати заштиту животне средине и реализовати конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, подизања свести јавности, очување дивље флоре и фауне,промовисање сепарације отпада из домаћинстава, умрежавања и програма едукације на територији општине Бачки Петровац. 

Пројекти/програми треба да доприносе развијању еколошке свести и ширењу знања о потреби заштите животне средине (еколошке школе и кампови, семинари, скупови, издаваштво, промотивне активности и слично) или да имају за циљ допринос решавању конкретног еколошког проблема кроз једнократне акције и кампање (акције уређења простора, озелењавање, порибљавање, заштита природе, заштите и добробити животиња и слично). 

Критеријуми за оцењивање пројеката/програма су: 

1. Капацитет носиоца пројекта/програма, предложене квалификације и референце тима усклађене са предложеним циљевима, резултатима и активностима пројекта/програма;  

2. Носилац пројекта/програма има обезбеђено адекватно партнерство; 

3. Релевантност пројекта/програма за остваривање јавног интереса дефинисаног конкурсом; 

4. Усклађеност  планираних  активности  с  циљевима  и  очекиваним резултатима и циљном групом; 

5. Значај промене која се очекује након примене пројекта/програма; 

6. Прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта/програма који објашњава усклађеност предвиђеног трошка са пројектним/програмским активностима; 

7. Промоција, то јест публицитет који се огледа у начину информисања циљне групе и шире јавности о пројекту/програму. 

Елиминациони критеријум је комплетност документације. 

Документација неопходна за успешно пријављивање: 

1. попуњен образац пријаве и буџетски формулар пројекта/програма (потписан и оверен) са писаним описом буџета; 

2. копија Статута подносиоца пријаве; 

3. копија Решења о упису у регистар удружења; 

4. копија уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке; 

5. оверен потпис законског заступника, тј. лица овлашћеног за заступање; ; 

6. Програм рада за 2015. годину усвојен од стране надлежног органа удружења; 

7. уколико је за извођење пројекта/програма потребно учешће или суфинансирање из других извора, уз пријаву на конкурс прилаже се потврда (изјава) тих субјеката да прихватају учешће у реализацији пројекта/програма са јасно наведеним износом средстава; 

Рок за подношење пријава пројеката/програма је 10 дана од дана објављивања конкурса. 

Цео текст конкурса преузмите овде:

 

 
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика