Oglas o otuđenju putničkog vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, javnim nadmetanjem

 Na osnovu člana 33.stav 2. zakona o javnoj svojini ( Službeni glasnik RS br. 72/2011, 88/2013 i 105/ 2014. ) i člana 11. stav 3. Odluke o pribavlјanju, korišćenju, upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Bački Petrovac ( Sl.list opštine Bački Petrovac br.12/2012. ) kao i na osnovu Rešenja opštinskog veća  br. 016-4/313-2016 od 10.10.2016. godine, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, objavlјuje

Oglas o otuđenju putničkog vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, javnim nadmetanjem

1. Predmet , način otuđenja i početna cena

Otuđuje se putničko vozilo iz javne svojine opštine Bački Petrovac ,  i to :

  Marka Tip Motor God. proizv.

Zapremina

/ snaga (ccm/kw)

Broj šasije Početna cena u evrima
Vozilo u voznom stanju PEŽO 406 BENZIN 2002 1998 VF38BRFNF81461949 1.000

Napred navedeno vozilo prodaje se u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije .

Vozilo se otuđuje po tržišnim uslovima .

2.  Vlasnik vozila je opština Bački Petrovac, po saobraćajnoj dozvoli SO-e Bački Petrovac

3.  Visina i način polaganja depozita :

-  Depozit za učešće u licitaciji vozila utvrđuje se u iznosu od 10 % od početne cene vozila  i uplaćuje se u gotovom novcu (dinarima ), u iznosu od  12.000 dinara, neposredno pre licitacije, u prostorijama gde se održava licitacija.

-  Depozit licu koje je izlicitiralo vozilo, uračunava se u cenu vozila, a licu koje nije izlicitiralo vozilo a uplatilo je depozit, isti se vraća odmah nakon okončane licitacije .

4.  Uslovi prijavlјivanja:

-  Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica koja uplate depozit iz tačke 3. ovog oglasa.

5. Mesto i vreme održavanja postupka javnog nadmetanja (licitacije)

Javno nadmetanje će se održati dana 7. novembra u 12 časova časova u prostorijama opštine Bački Petrovac, u skupštinskoj sali, u Bačkom Petrovcu, Kolarova br. 6.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju prisustva samo jednog zainteresovanog ponuđača, ako početnu cenu iz tačke 1. ovog oglasa prihvati kao kupoprodajnu cenu, stim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita .

6. Kriterijum za izbor najpovolјnijeg ponuđača:

Osnovni kriterijum za izbor najpovolјnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene .

Licitacioni korak iznosi 50 eura , za vozilo iz tačke 1. ovog oglasa.

Konačna kupoprodajna cena biće utvrđena nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja .

Postupak za prodaju vozila javnim nadmetanjem sprovodi Komisija za sprovođenje postupka licitacije,  imenovana Rešenjem Opštinskog veća .

O toku postupka Komisija vodi zapisnik i po okončanom postupku javnog nadmetanja, utvrđuje predlog za izbor najpovolјnijeg ponuđača .

Učesniku u postupku koji je izlicitirao vozilo zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja ugovora, odnosno do uplate kuoprodajne cene u predviđenom roku.

Ukoliko lice iz prethodnog stava ne zaklјuči Ugovor i ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita .

7.  Zaklјučivanje ugovora:

Opština Bački Petrovac  na strani prodavca zaklјučuje Ugovor o otuđenju vozila u javnoj svojini opštine , sa učesnikom u postupku licitacije , koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene .

Troškove u vezi sa zaklјučenjem Ugovora , porezom na prenos apsolutnih prava , kao i svim drugim javnim dažbinama , snosi kupac vozila .

8.  Uplata kupoprodajne cene:

Uplata kupoprodajne cene vrši se u roku od 8 dana od dana zaklјučenja Ugovora , u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Eura  NBS, na dan uplate, a sve prema zaklјučenom kupoprodajnom Ugovoru.

9.  Mesto i vreme razgledanja vozila:

Vozilo koje je predmet prodaje , nalazi se na parkingu pored zgrade Opštine  u Bačkom Petrovcu i razgledati se može za vreme trajanja oglasa, radnim danima,  u vremenu od  10 do 12 časova.

Oglas je otvoren 10 dana i traje do 7.11. 2016.godine.

Sva bliža obaveštenja i informacije u vezi sa prodajom vozila mogu se dobiti u opštinskoj   upravi  opštine Bački Petrovac , tel. br. 021/780 378 , kontakt osoba  Dušan Govorčin , predsednik komisije za prodaju vozila.

10. Oglas će se objaviti na oglasnoj tabli u zgradi Opštine i oglasnim tablama mesnih zajednica kao i na radiju Petrovec, sajtu opštine Bački Petrovac , stim da rok od 10 dana teče od dana prvog objavlјivanja (emitovanja oglasa) u  Radiju Petrovec .

                                                                                                              Komisija za prodaju vozila 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика