Оглас за отуђење непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац прикупљањем писмених понуда

 Општинско веће Општине Бачки Петровац-Комисија за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину  Општине Бачки Петровац, на основу члана 3. Одлуке о условима и поступку спровођења прибаљања и отуђења непосредном погодбом, као и давања у закуп, прибављања и отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац путем јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 4/14) и члана 3. Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац ( „Службени лист Општине Бачки Петровац“ број 13/16 И 14/16), дана 12. 09. 2016.године, расписује

О Г Л А С

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

  ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

1. Расписује се Оглас за отуђење непокретности из јавне својине, прикупљањем писмених понуда, по тржишним условима, и то следећих непокретности:

Ред.бр.

 

Подаци о непокретности из јавних књига о непокретностима

Адреса непокретности Површина непокретности која се отуђује Почетна цена
1.

Двособан стан бр.9 на другом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-7 у површини од 57,49  м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 8 у површини од 6,25 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул. 14. ВУСБ бр 7-9  уписан у зкњ ул бр 7048/9  КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861,

 

Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ
бр.7-9

57,49 м2 14.947,40 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсуНБС на дан уплате
2.

Двособан стан  бр. 10 на другом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-7 у површини од 53,65 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 11 у површини од 5,20 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 уписан у зкњ ул бр 7048/10 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861,

 

Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ
бр.7-9

53,65 м2 13.949,00 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсуНБС на дан уплате
3.

Двособан стан  бр. 11  на другом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-7 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 19 у површини од 6,25 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 уписан у зкњ ул бр 7048/11 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861,

 

Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ
бр.7-9

57,49 м2 14.947,40 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсуНБС на дан уплате
4.

Једнособан стан бр 4 на првом  спрату  са улаза 2 који се састоји од просторија означених бр 1-3 у површини од 24,93 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 9 у површини од 5,23 м2 у  стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 3 уписан у зкњ ул бр 4425/12 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1863,

 

Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ,
бр.3

24,93 м2 6.481,80  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсуНБС на дан уплате
5.

Двособан стан бр 6  у приземљу   са улаза 2 који се састоји од просторија означених бр 1-8 у површини од 55,74 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 2 у површини од 15,14 м2 у  стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 3 уписан у зкњ ул бр 4425/7 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1863,

 

Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ,
бр.3

55,74 м2 14.492,00  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсуНБС на дан уплате
6.

Двособан стан  бр. 1 на првом спрату  у површини од 60,71 м2  у двоспратној стамбеној згради у Бачком Петровцу ул.  Масарикова 12 ,  са припадајућом просторијом-оставом у помоћном објекту у дворишту, уписан у зкњ ул бр 9649/2 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 827,

 

Бачки Петровац,
ул.Масарикова, бр.12

60,71 м2 15.784,60  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсуНБС на дан уплате
7.

Трособан стан бр. 2 у приземљу у површини 70,67 м2 са припадајућом просторијом- оставом у  дворишту  у Кулпину ул. Маршала Тита бр.105,  ( стан није укњижен),

Кулпин, ул.Маршала Тита бр.105

70.67 м2 18.374,20  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсуНБС на дан уплате
8.

Пословни простор бр.2 БЕРБЕРНИЦА који се налази у сутерену, улазу 1, корисне површине 21м2, собности 0.1, у Маглићу, ул И.Л. Рибара , који је уписан као посебан део зграде број 2, изграђене на к.п. бр. 1033/1, уписан у листу непокретности бр.955 к.о. Маглић,

 

Маглић,

ул.И.Л.Рибара

21 м2 3.570,00  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсуНБС на дан уплате
9.

Пословни простор –Остале зграде бр.1,  површине у габариту 170 м2, грађевинске површине 170 м2, у Маглићу, ул Светозара Марковића , изграђеној на к.п. бр. 757, уписан у листу непокретности бр.1460 к.о. Маглић,

 

Маглић, ул.Светозара Марковића

170 м2 21.590,00  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсуНБС на дан уплате
10.

Етажни део пословно стамбене зграде у Кулпину,ул. М. Тита бр. 73 , саграђен на парц.бр. 490 у приземљу означен као пословни простор који се састоји од просторија означених бр. 1-5 у површини 62,55 м2 и то просторије 1 продавница, 2 продавница, 3 магазин, 4 гардероба, 5 вц, уписано у зкњ ул бр 2129/1 к.о. Кулпин .

 

Кулпин,

ул.Маршала Тита бр.73

62,55 м2 10.633,00  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсуНБС на дан уплате

2. Увид у документацију: графички преглед непокретности, акт о власништву, као и преглед непокретности које су предмет отуђења, може се извршити у Дирекцији за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности Општине Бачки Петровац, у згради Општине Бачки Петровац, Коларова 6, сваког радног дана од 8,оо до 12,оо часова. Контакт особа: Ана Ковачевић Кунчак, телефон:  021/780-378, локал 8.

3. Понуђени износ цене за отуђену  непокретност мора бити изражен у еврима  и мора бити већи од почетног износа из јавног огласа. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана потписивања Уговора о прибављању непокретности у својину.

 

4. За учешће у поступку отуђења се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности у јавној својини, у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате.

5. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност у јавној својини се отуђује учеснику који је понудио највишу цену за отуђење непокретности.У случају да два или више понуђача понуде исти износ спровешће се јавно надметање између њих, одмах након отварања понуда.

6. Учесници у поступку прикупљања понуда могу бити правна и физичка лица, који су редовно измирили обавезе према буджету Општине Бачки Петровац.

7.  Понуда мора да садржи:

  1. за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања
  2. за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица и печат.
  3. понуђени износ цене за отуђење непокретности, за сваку непокретност посебно, који мора бити изражен у еврима и мора бити већи од почетног износа из јавног огласа.

8.  Уз понуду се доставља:

     1. доказ о уплаћеном депозиту у всини 20% од почетне цене који се уплаћује на жиро   рачун: 840-776804-44 позив на број   97  59-207   Уплата депозита,          

  1. уредно овлашћење за заступање,
  2. фотокопија личне карте за физичка лица,
  3. решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
  4. Доказ да је понуђач измирио локалне пореске обавезе преме буџету Општине Бачки Петровац.

 

 

  9. Адреса за достављање понуде: Учесник у поступку своју понуду доставља у затвореној коверти са назнаком да се ради о  понуди за прибављање непокретности из јавне својине и видном напоменом „ НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се шаље поштом препоручено, а може се предати и у услужном центру Општинске управе Општине Бачки Петровац на приземљу зграде седишта Општине Бачки Петровац у Бачком Петровцу, улица Коларова број 6. на шалтеру писарнице, са назнаком за Комисију за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину  Општине Бачки Петровац

 

 

10. Рок за подношење понуде: је 30 дана од дана оглашавања, до 13:00 часова.

         Неблаговремена , односно непотпуна понуда ће се одбацити.

 

 

11. Отварање приспелих понуда на оглас је 14. октобра 2016. године, у Малој сали зграде општине Бачки Петровац, Коларова 6, са почетком у 13:00 часова, уз присуствовање пријављених на оглас.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена понуда.

 

12. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора. Учеснику у  поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда. Понуђач -учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року утврђеном огласом, или у року од 30 дана од дана достављања Решења о прибављању непокретности у својину не приступи  закључењу  уговора, губи право на повраћај уплаћеног депозита.

 

13. Објављивање огласа: Оглас ће се објавити на Web-страници Општине Бачки Петровац дана 13.септембра 2016. године и у дневном листу „Дневник“.

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                                                                          Милан Анушјак с.р.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика