Јавни оглас за постављање Начелника Општинске Управе Општине Бачки Петровац

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Пословни број: 016-04/176 - 2015
Дана: 02.07. 2015. године
Бачки Петровац

На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 96. став 1. Статута Општине Бачки Петровац ( „Службени лист Општине Бачки Петровац“ број 12/2014 – пречишћени текст), као и члана 48. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачки Петровац ( „Службени лист Општине Бачки Петровац“ број 1/2009, 9/2010 и 8/2011) након разматрања предлога Јавног огласа за постављање начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац, Општинско веће Општине Бачки Петровац на својој 78 седници одржаној дана 02.07.2015 године једногласно донело одлуку да распише

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ


I

Расписује се јавни оглас за постављање начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац

II


Начелник Општинске управе руководи општинском управом као јединственим органом а поставља га општинско веће Општине Бачки Петровац на период од 5 година.

III

За начелника општинске управе може бити постављено лице, које поред општих услова за рад у државним органима утврђеним у члану 6. Закона о радним односима у државним органима ( да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу) испуњава и посебне услове:
1) да има завршен правни факултет;
2) да има положен испит за рад у органима државне управе;
3) да има најмање пет година радног искуства у струци;


IV

Уз пријаву на јавни оглас подносе се следећа писмена као доказ испуњавања горе наведених услова :

1) Уверење о држављанству;
2) Извод из матичне књиге рођених ( доказ као чињенице пунолетства);
3) Лекарско уверење ( као доказ опште здравствене способности );
4) Уверење надлежног основног суда да против кандидата није стављен Захтев за спровођење истраге, одређених истражних радњи, није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности ( као доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу );
5) Диплома правног факултета;
6) Уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе;
7) У приложеном ЦВ-у тачно навести податке о претходном запослењу и стеченом радном искуству у струци.

V

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног огласа у Националној служби за запошљавање и на сајту Општине Бачки Петровац www.backipetrovac.rs.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу Општина Бачки Петровац, улица Коларова број 6., Бачки Петровац.
За потребне информације се можете обратити на телефон 780-378.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Павел Марчок, проф.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика