Оглас за пријем радника на одређено време

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Н А Ч Е Л Н И К
Број: 016-2/20-2015
Дана: 11. фебруара 2015. године
Бачки Петровац

На основу члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2008 и 5/2009) начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац расписује

О Г Л А С
За пријем радника на одређено радно време
на период од четири месеца

На радно место:
Послови из области борачко инвалидске, здравствене и социјалне заштите, послови збрињавања избеглица и послови из области родне равноправности

Општи услови за пријем у радни однос су:
1. да је пунолетан држављанин Републике Србије,
2. да има општу здравствену способност,
3. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
4. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији
Посебни услови за обављање послова радног места
1. Високо образовање из научне области правне науке у оквиру образовно – научног поља Друштвено – хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на одговарајућим основним студијама у трајању од најмање четири године,
2. положен државни стручни испит
3. најмање једна година радног искуства у струци,
4. владање словачким језиком.

На предметно радно место врши се пријем радника у радни однос на одређено време на период четири месеца.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова из огласа подносе се
Општинској управи општине Бачки Петровац, начелнику Општинске управе, на адресу:
Бачки Петровац, ул. Коларова бр.6
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Н А Ч Е Л Н И К
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Дипл.прав.Владислав Тарноци

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика