Оглас за пријем радника на одређено време

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Н А Ч Е Л Н И К
Број:016-2/21-2015
Дана: 11. фебруара 2015. године
Бачки Петровац

На основу члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2008 и 5/2009) и члана 13. Правилника о уређивању поступка попуњавања радних места Општинске управе Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац 8/2013), начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац расписује

О Г Л А С
За пријем радника на одређено време
на период од четири месеца

На радно место:
Послови координатора Канцеларије за младе

Општи услови за пријем у радни однос су:
1. да је пунолетан држављанин Републике Србије,
2. да има прописану стручну спрему,
3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места,
4. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци.
Посебни услови за обављање послова радног места:
- Високо образовање у оквиру образовно – научног поља Друштвено – хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије – бацхелор, основне струковне студије), односно на одговарајућим основним студијама у трајању до три године друштвеног смера,
- положен државни стручни испит
- једна година радног искуства на истим или сличним пословима,
- владање словачким језиком.

На предметно радно место врши се пријем радника у радни однос на одређено време на период од четири месеца.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова из огласа подносе се
Општинској управи општине Бачки Петровац, начелнику Општинске управе, на адресу:
Бачки Петровац, ул. Коларова бр.6

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Н А Ч Е Л Н И К
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Дипл.прав.Владислав Тарноци

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика