Оглас за пријем радника на одређено време

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Н А Ч Е Л Н И К
Број:016-2/104 -2015
Дана: 24. јуна 2015.године
Бачки Петровац

           

            На основу члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2008, 5/2009 и 1/2015) и члана 13. Правилника о уређивању поступка попуњавања радних места Општинске управе Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац 8/2013), начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац расписује

 

О   Г   Л   А   С

За пријем радника на одређено време

На радно место:

Секретар Општинског већа – шеф Службе председника општине и Општинског већа

 

Општи услови за пријем у радни однос су:

-          да је пунолетан држављанин Републике Србије,
-          да има прописану стручну спрему,
-          да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места,
-          да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови за обављање послова радног места:

-          Високо образовање из научне области правне науке у оквиру образовно – научног поља Друштвено – хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године), односно на одговарајућим основним студијама у трајању од најмање четири године, 
-          положен државни стручни испит
-          најмање једна година радног искуства у струци,
-          познавање словачког језика.

На предметно радно место врши се пријем радника у радни однос на одређено време у трајању од  4  месеца.

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања  огласа.

            Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова из огласа подносе се Општинској управи општине Бачки Петровац, начелнику Општинске управе, на адресу:

Бачки Петровац, ул. Коларова бр.6

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                                                                                                                       Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                                    ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                                                                                                                                                                  Дипл.прав.Владислав Тарноци

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика