Оглас за пријем радника на одређено радно време

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Н А Ч Е Л Н И К
Број: 016-2/99-2015       
Дана: 9. јуна 2015. године
Бачки Петровац

               

   На основу члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2008, 5/2009 и 1/2015) и члана 13. Правилника о уређивању поступка попуњавања радних места Општинске управе Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац 8/2013), начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац расписује

 

О   Г   Л   А   С

За пријем радника на одређено време

на период од четири месеца

На радно место:

Послови координатора Канцеларије за младе

 

Општи услови за пријем у радни однос су:

  1. да је пунолетан држављанин Републике Србије,
  2. да има прописану стручну спрему,
  3.  да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места,
  4. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци.
Посебни услови за обављање послова радног места:

- Високо образовање у оквиру образовно – научног поља Друштвено – хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије – бацхелор, основне струковне студије), односно на одговарајућим основним студијама у трајању до три године друштвеног смера,

- положен државни стручни испит

- једна година радног искуства на истим или сличним пословима,

- владање словачким језиком.

На предметно радно место врши се пријем радника у радни однос на одређено време на период од  четири месеца.

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања  огласа.

                Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова из огласа подносе се

Општинској управи општине Бачки Петровац, начелнику Општинске управе, на адресу:

Бачки Петровац, ул. Коларова бр.6

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                                                                                                                                                            

Н А Ч Е Л Н И К
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                                                                                                                                    Дипл.прав.Владислав Тарноци

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика