Оглас за пријем радника на одређено време

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Н А Ч Е Л Н И К
Број:    016-2/193-2016
Дана:   18.02.2016.године
Бачки Петровац           

  На основу члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2008, 5/2009 и 1/2015) и члана 13. Правилника о уређивању поступка попуњавања радних места Општинске управе Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац 8/2013), начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац расписује

 

О   Г   Л   А   С

За пријем радника на одређено време

 На период од шест месеци

На радно место:

Порески извршитеЉ и послови пореске евиденције

 

Општи услови за пријем у радни однос су:

-  да је пунолетан државЉанин Републике Србије,

-  да има прописану стручну спрему,

-  да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места,

-  да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци.

 

Посебни услови за обавЉање послова радног места:

- Високо образовање из научних области правних или економских наука у оквиру образовно – научног поЉа Друштвено – хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије – основне струковне студије) односно на одговарајућим основним студијама у трајању до три године,

- положен државни стручни испит,

- најмање једна година радног искуства у струци,

- познавање словачког језика.

На предметно радно место врши се пријем радника у радни однос на одређено време на период од шест месеци.

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објавЉивања огласа на сајту Општине Бачки Петровац.

  Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова из огласа подносе се Општинској управи општине Бачки Петровац, начелнику Општинске управе, на адресу:

Бачки Петровац, ул. Коларова бр.6

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Н А Ч Е Л Н И К

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Дипл.прав. Душан Говорчин

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика