Oglas za prijem radnika na određeno vreme - Sekretar Opštinskog veća

Na radno mesto: 
Sekretar Opštinskog veća – šef Službe predsednika opštine i Opštinskog veća
Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
2. da ima propisanu stručnu spremu,
3. da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
4. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA 
N A Č E L N I K
Broj: 016-2/88-2013 
Dana: 21. oktobra 2013. godine 
Bački Petrovac 
 Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje 

O G L A S
Za prijem radnika na određeno vreme

Na radno mesto: 
Sekretar Opštinskog veća – šef Službe predsednika opštine i Opštinskog veća
Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
2. da ima propisanu stručnu spremu,
3. da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
4. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:
- Visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine),
- položen državni stručni ispit 
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- poznavanje slovačkog jezika.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu: 
Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 N A Č E L N I K
 OPŠTINSKE UPRAVE 
Dipl.prav.Vladislav Tarnoci

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика