Oglas za prijem radnika na određeno vreme

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA 
N A Č E L N I K
Broj: 016-2/3-2014 
Dana: 22. januara 2014. godine 
Bački Petrovac 
  Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje 

O   G   L   A   S
za prijem radnika na određeno vreme

Na radno mesto: 
Poslovi izgradnje objekata

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
2. da ima propisanu stručnu spremu,
3. da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
4. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:
- Visoko obrazovanje iz naučnih oblasti arhitekture ili građevinsko inženjerstvo u okviru obrazovno – naučnog polja Tehničko – tehnoloških nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, 
- položen državni stručni ispit 
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, 
- vladanje slovačkim jezikom.
Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, odnosno odsustva sa rada radi nege deteta.
Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  oglasa.
 Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu: 
Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

              N A Č E L N I K
            OPŠTINSKE UPRAVE                                                             Dipl.prav.Vladislav Tarnoci

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика