Рани јавни увид поводом плана генералне регулације насеља Кулпин

PGR Kulpin

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 26. јуна до 10. јула 2015. године у згради Општинске управе општине Бачки Петровац, канцеларија број 9, у Бачком Петровцу, улица Коларова бр.6, у згради Месне заједнице Кулпин у Кулпину, односно објављен на интернет страници Општине Бачки Петровац.

PGR Kulpin

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна Покрајина Војводина

Општинска управа општине Бачки Петровац

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС и 132/14 и 145/14)

о г л а ш а в а

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КУЛПИН

Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Кулпин је објављена у „Службеном листу општине Бачки Петровац“, број 3/15.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 26. јуна до 10. јула 2015. године у згради Општинске управе општине Бачки Петровац, канцеларија број 9, у Бачком Петровцу, улица Коларова бр.6, у згради Месне заједнице Кулпин у Кулпину, односно објављен на интернет страници Општине Бачки Петровац.

Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове, као носилац израде овог плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим цељевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове, поштом или путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Бачки Петровац (Услужни центар, шалтер бр.1), у току трајања раног јавног увида, закључно са 10. јулом 2015. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде плана могу утицсти на планска решења.

• ПГР Кулпин-рани јавни увид_текст

• ПГР Кулпин-рани јавни увид-графика

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика