Kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji

U smislu ovog kodeksa, funkcioner lokalne samouprave (u tekstu još i funkcioner) je svako izabrano, postavljeno i imenovano lice u organima opštine, grada i grada Beograda i u organima javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač opština, grad i grad Beograd.

K O D E K S

PONAŠANJA FUNKCIONERA

LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI

 

P O G L A V L J E   I

            PREDMET I OPŠTA NAČELA

             Pojam

 Član 1.

 U smislu ovog kodeksa, funkcioner lokalne samouprave (u tekstu još i funkcioner) je svako izabrano, postavljeno i imenovano lice u organima opštine, grada i grada Beograda i u organima javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač opština, grad i grad Beograd.

 

            Predmet kodeksa

 Član 2.

 Predmet ovog kodeksa je definisanje etičkih standarda ponašanja na koje se obavezuju funkcioneri lokalne samouprave u obavljanju funkcija i upoznavanje građana sa etičkim standardima ponašanja koje oni imaju pravo da očekuju od svojih lokalnih funkcionera.

 

            Prvenstvo zakona i javnog interesa nad privatnim

 Član 3.

 Funkcioner lokalne samouprave obavlja svoju funkciju po zakonu.

 Funkcioner u obavljanju funkcije postupa isključivo u javnom interesu, a ne u svom ličnom, privatnom, grupnom ili stranačkom interesu.

 

            Poštovanje izborne volje građana

 Član 4.

 Izabrani funkcioner lokalne samouprave obavlja svoje dužnosti u okviru prava i u skladu sa mandatom koji je dobio od svojih birača i odgovoran je svim građanima lokalne zajednice, uključujući i one birače koji nisu glasali za njega ili za izbornu listu sa koje je izabran.

 Poštujući izbor birača, a naročito ako je izabran sa stranačke liste kandidata, izabrani funkcioner lokalne samouprave treba da izbegava da tokom svog mandata promeni stranku kojoj je pripadao u vreme izbora.

 

            Način obavljanja javne funkcije

Član 5.

 Funkcioner lokalne samouprave obavlja javnu funkciju savesno, pošteno i nepristrasno, uz otvorenost i odgovornost za svoje odluke i postupke.

 Funkcioner će se angažovati u unapređenju rada lokalne samouprave i u razmeni iskustava koje organizuju centralne i lokalne vlasti.

 Tokom svog mandata, ni u obavljanju funkcije, ni u privatnom životu, funkcioner lokalne samouprave neće se ponašati na način koji bi degradirao ugled funkcije koju obavlja.

 

            Odnos sa drugim funkcionerima, zaposlenima i građanima

 Član 6.

 U obavljanju funkcije, funkcioner poštuje prava svih drugih funkcionera i službenika. Funkcioner će se učtivo, sa poštovanjem i bez diskriminacije odnositi prema građanima, kolegama, zaposlenima i medijima.

 Funkcioner lokalne samouprave neće podsticati niti pomagati druge funkcionere i službenike da prilikom vršenja svojih dužnosti krše načela uspostavljena ovim kodeksom.

 Funkcioner će javno ukazivati na sve slučajeve nezakonitog i neetičkog ponašanja i kršenja pravila ovog kodeksa.

 

P O G L A V L J E   II

 

G l a v a  1.

 

            OPŠTI PRINCIPI

             - Zabrana sukoba interesa

 Član 7.

 Funkcioner lokalne samouprave neće vršiti svoje dužnosti, odnosno koristiti ovlašćenja svog položaja u cilju ostvarivanja svojih ličnih ili grupnih interesa.

 Funkcioner će izbegavati svaki oblik ponašanja koji bi mogao da dovede do davanja prednosti privatnim interesima nad javnim, čak i ako takvo ponašanje nije formalno zabranjeno.

 

            - Davanje podataka o imovnom stanju

 Član 8. 

 Funkcioner lokalne samouprave će se pridržavati svih važećih propisa koji predviđaju obavezu davanja podataka o imovnom stanju.

 

- Ograničenje obavljanja više funkcija

Član 9. 

 Funkcioner lokalne samouprave će poštovati zakonska ograničenja u pogledu obavljanja više javnih funkcija istovremeno.

 Funkcioner će izbegavati obavljanje drugih javnih funkcija, odnosno delatnosti koje ga ometaju u obavljanju njegovih dužnosti.

       

G l a v a  2.

 

            PONAŠANJE PRE STUPANJA NA FUNKCIJU IZABRANIH LICA

- Izborna kampanja

Član 10. 

 Izborna kampanja kandidata za izborne funkcije lokalne samouprave ima za cilj da građanima pruži informacije i objašnjenja o političkim programima kandidata.

 Kandidat neće težiti da pribavi glasove birača na bilo koji drugi način osim ubedljivom argumentacijom.

 Posebno, kandidat neće pokušavati da pribavi glasove klevetanjem i iznošenjem neistina o drugim kandidatima, korišćenjem nasilja ili pretnji, zloupotrebom funkcije koju obavlja, niti pružanjem ili obećavanjem protivusluga.

 

- Troškovi izborne kampanje

 Član 11. 

 Kandidat za funkcionera lokalne samouprave će troškove svoje izborne kampanje držati u razumnim granicama.

 Kandidat za funkcionera lokalne samouprave će davati tačne i potpune informacije o prirodi i visini troškova svoje izborne kampanje.

 Lokalni funkcioner ni u kom slučaju neće koristiti službena sredstva ili imovinu za potrebe svoje izborne kampanje.

 

G l a v a  3.

            PONAŠANJE TOKOM OBAVLJANJA FUNKCIJE

 

- Nespojivost nadzornih funkcija

Član 12. 

 Funkcioner lokalne samouprave će se izuzeti iz rada organa i tela kada ti organi i tela vrše nadzor nad njegovim radom.

 Funkcioner neće biti zaposlen, niti će učestvovati u radu organa i tela nad kojima vrši nadzor po službenoj dužnosti.

 

- Odlučivanje

Član 13. 

 Funkcioner lokalne samouprave će pri odlučivanju u najvećoj mogućoj meri uvažiti stavove građana izražene u javnoj raspravi ili na druge načine.

 Funkcioner pri odlučivanju neće sebi pružati bilo kakvu posrednu ili neposrednu ličnu korist niti težiti ostvarivanju ličnih ili privatnih interesa pojedinaca ili grupa.

  

- Objavljivanje sukoba interesa

 

Član 14. 

 Ako funkcioner lokalne samouprave ima privatni interes u stvari o kojoj raspravlja i odlučuje organ ili telo čiji je on član, dužan je da pre učešća u raspravi, a najkasnije pre početka odlučivanja, saopšti postojanje takvog privatnog interesa.

 Funkcioner će se uzdržati od bilo kakve izjave ili glasanja o pitanjima u vezi s kojima ima privatni interes.

 

- Obrazlaganje odluka

Član 15. 

 Funkcioner lokalne samouprave će za svaku svoju odluku davati obrazloženje kada građani od njega to traže, uz navođenje svih činjenica i okolnosti na kojima je ta odluka zasnovana, a posebno koji propisi su primenjeni.

 U nedostatku pravila i propisa, obrazloženje odluke će obuhvatiti elemente kao što su ukazivanje na njenu uravnoteženost, pravičnost i saglasnost sa javnim interesom.

 

- Borba protiv korupcije

 Član 16. 

 Funkcioner lokalne samouprave će se u obavljanju funkcije uzdržati od bilo kakvog ponašanja koje bi, po važećem međunarodnom ili domaćem krivičnom pravu, moglo da se okarakteriše kao aktivno ili pasivno podmićivanje.

 Funkcioner će se aktivno angažovati u otkrivanju i borbi protiv svih oblika korupcije u lokalnoj zajednici.

 

- Zabrana primanja i davanja poklona

Član 17. 

 Funkcioner lokalne samouprave neće tražiti, primiti, odnosno dozvoliti drugom licu da u njegovo ime ili u njegovu korist primi, niti davati poklon, uslugu, gostoprimstvo ili bilo kakvu drugu vrstu koristi u vezi sa vršenjem funkcije, osim prigodnih i protokolarnih poklona minimalne vrednosti.

 

G l a v a  4.

            NADZOR

                - Budžetska i finansijska disciplina

 Član 18. 

 U upravljanju i korišćenju javnih sredstava funkcioner lokalne samouprave će postupati sa pažnjom dobrog domaćina.

 Funkcioner će se pridržavati budžetske i finansijske discipline koja obezbeđuje ispravno upravljanje javnim prihodima, na način regulisan važećim propisima.

 Funkcioner neće preduzimati ništa što bi moglo dovesti do toga da se budžetska sredstva koriste posredno ili neposredno u privatne svrhe.

 

- Saradnja u sprovođenju mera nadzora

Član 19. 

 Funkcioner lokalne samouprave neće ometati primenu bilo koje na zakonu zasnovane mere nadzora od strane organa unutrašnje ili spoljne kontrole.

 Funkcioner će se uredno pridržavati svake privremene ili konačne odluke tih organa.

 

G l a v a  5.

 

            ODNOSI SA ZAPOSLENIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

 

- Uzorno ponašanje

Član 20. 

 Funkcioner lokalne samouprave će svojim ponašanjem predstavljati dobar uzor svim zaposlenima u organima i organizacijama lokalne samouprave.

 

- Zapošljavanje i raspoređivanje

Član 21. 

 Pri zapošljavanju, raspoređivanju i unapređivanju zaposlenih funkcioner lokalne samouprave donosi odluke zasnovane isključivo na njihovoj stručnosti i profesionalnoj sposobnosti i u skladu sa ciljevima, mogućnostima i potrebama službe.

 

- Poštovanje uloge zaposlenih

 Član 22.

  Funkcioner lokalne samouprave će se sa poštovanjem odnositi prema zaposlenima u službi i neće uticati na njih da nezakonito postupaju, niti da službeno preduzmu ili da propuste da preduzmu bilo šta čime bi se omogućila, njemu ili drugim pojedincima ili grupama, posredna ili neposredna privatna korist.

 

- Unapređenje uloge zaposlenih

Član 23.

 Funkcioner lokalne samouprave će nastojati da obezbedi da se uloga i zadaci zaposlenih u službi ostvaruju u potpunosti.

 Funkcioner će preduzimati i podsticati mere i aktivnosti koje doprinose unapređenju funkcionisanja službi ili odeljenja za čiji rad je odgovoran i za motivaciju zaposlenih koji taj rad obavljaju.

 Funkcioner lokalne samouprave će stvarati uslove za unapređenje svog znanja i stručnosti, kao i znanja i stručnosti zaposlenih u službi.

 

 

G l a v a  6.

            PONAŠANJE PRI ZAVRŠETKU FUNKCIJE

        - Prestanak obavljanja funkcije

 Član 24. 

 Funkcioner lokalne samouprave neće preduzimati aktivnosti prema organizacijama i preduzećima nad kojima vrši nadzor, sa kojima su uspostavljeni ugovorni odnosi ili koji su osnovani za vreme njegovog mandata, kako bi sebi ili drugome obezbedio lične i profesionalne privilegije po prestanku obavljanja funkcije.

 

P O G L A V L J E  III

 

            ODNOSI SA JAVNOŠĆU

- Javnost rada

 Član 25. 

 Funkcioner lokalne samouprave će nastojati da obezbedi javnost svog rada, kao i funkcionisanja službi i organa za čiji rad je odgovoran.

 Funkcioner će odgovoriti na svaki javno izrečeni zahtev koji se odnosi na obavljanje njegove funkcije, obrazloženje njegovih postupaka ili funkcionisdanje službi i organa za čiji rad snosi odgovornost.

 

- Odnosi sa medijima

 Član 26. 

 Funkcioner lokalne samouprave će tačno i pravovremeno odgovarati na sve zahteve medija za davanje informacija vezanih za obavljanje svoje funkcije, ali neće pružiti nijednu poverljivu službenu informaciju ili informaciju koja se tiče privatnog života trećih lica.

 Funkcioner će podsticati sve mere koje imaju za cilj unapređenje medijskog praćenja njegovog rada i funkcionisanja službi i odeljenja za čiji rad je odgovoran

 

- Upoznavanje funkcionera sa sadržinom kodeksa

 Član 27. 

 Funkcioner lokalne samouprave će se upoznati sa ovim kodeksom i daće pisanu izjavu da je spreman da se rukovodi njegovim odredbama.

 

- Upoznavanje javnosti sa sadržinom kodeksa

Član 28. 

 Funkcioner lokalne samouprave će promovisati ovaj kodeks među zaposlenima u službi, u javnosti i medijima, a s ciljem unapređenja svesti o prinicpima kodeksa i značaja njihovog pridržavanja u funkcionisanju lokalne samouprave.

 

- Praćenje primene kodeksa

Član 29.

 Skupština opštine može formirati telo čiji bi zadatak bi da prati primenu ovog Kodeksa i pruža objašnjenja u vezi sa njegovom sadržinom i primenom funkcionerima, građanima i medijima.

  

            N A P O M E N A :

 -          Skupština Stalne konferencije gradova i opština, na svom XXXIV zasedanju održanom 15.12.2004. godine u Beogradu, usvojila je Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji.

 -          Skupština opštine Bački Petrovac, je na svom VI zasedanju održanom 18.03.2005. godine u Bačkom Petrovcu usvojila Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji.

 

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                            

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика