Rešenje o imenovanju članova Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa

U Savet za praćenje primene etičkog kodeksa imenuju se:
Na osnovu člana  34. tačka 20. i člana 54. stav 3. Statuta Opštine Bački Petrovac(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011) i člana 12. Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac, Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj VIII sednici održanoj dana 01.02.2013. godine,   d o n e l a   j e

R E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANOVA 
SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA

I

U Savet za praćenje primene etičkog kodeksa imenuju se:

1. BORISAV CAKIĆ, iz Maglića, ul. I.L. Ribara 28, predstavnik Mesne zajednice Maglić;
2. JAROSLAV ANDRAŠIK, iz Bačkog Petrovca, ul. Bratislavska 26, predstavnik Liberalno-demokratske partije, Opštinski odbor Bački Petrovac;
3. KATARÍNA MELEGOVA-MELICHOVA, iz Bačkog Petrovca, ul. Jedljova 12, predstavnica Matice slovačke u Srbiji (predsednica Saveta);
4. ZDENKO HORVAT, iz Gložana, ul. Mihala Pagača 85, predstavnik Socijalističke partije Srbije, Opštinski odbor Bački Petrovac;
5. JAROSLAV MAKIŠ, iz Gložana, ul. Masarikova 24, predstavnik Odborničke grupe „Izbor za bolji život – Boris Tadić“ (zamenik predsednice Saveta).

III

Ovo Rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.


Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
  OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC


Broj: 011-11/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac

                                                                                                  P R E D S E D N I K
                                                                                               SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                           Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика