Председница Општине Бачки Петровац у складу са чланом 47. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“, број 129/2007) представља Општинско веће, води и сазива седнице већа, те је одговорна за законитост рада Општинског већа, а дужна је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Јасна Шпрох, председница Општине Бачки Петровац - изабрана на конститутивној седници Скупштине општине Бачки Петровац одржаној дана 21.08.2020. године,

Заменик председнице Општине Бачки Петровац у складу са чланом 43. Закона о локалној самоуправи замењује председницу општине у случају њене одсутности и спречености да обавља своју дужност. Сходно томе заменик председнице општине обавља све послове председнице општине везане за рад Општинског већа у случају одсутности исте.

Драган Крчмарзаменик председнице Општине Бачки Петровац, изабран на XXВ седници Скупштине општине Бачки Петровац одржаној дана 01.12.2022. године.

Општинско веће у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, пословник, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке, планове, програме и друга акта у складу са законом и Статутом Општине Бачки Петровац.

Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Општинског већа.

Пословником се уређују питања од значаја за организацију и рад Општинског већа.

Правилником се разрађују поједине одредбе закона, одлука и других прописа Општине ради њиховог извршавања.

Наредбом се ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.

Упутством се прописује начин рада и вршења послова органа општине, предузећа, установа или других организација у извршавању појединих одредби одлука и других прописа.

Решењем се одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине општине и одлукама Општинског већа.

Закључком се одлучује о процедуралним и политичким питањима, о прихватању одређених предлога, утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати у појединачним питањима, односно стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта.

Општинском управом руководи начелник.

Функцију начелника обавља Јарослава Чањи Јевић, дипл. прав.

Начелник Општинске управе: представља ОУ, организује рад ОУ, доноси решења и друга акта из надлежности ОУ, правилник о унутрашњој организацији и систематизацији ОУ, уз сагласност Општинског већа, доноси друге опште акте којима се уређују права и дужности радника ОУ, врши избор и распоређивање радника ОУ, одлучује о правима радника и одговорностима по основу рада, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица и врши друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим актима Скупштине општине.

Радом организационих јединица руководе:

Одељењем за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове – руководилац Душан Рашета, дипл.прав.
Одељењем за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове – руководилац Душко Лукач, стр.инг.спец.
Одељењем за буџет, финансије и пореску администрацију – руководилац Милена Нишић, спец.струк.екон.

Службом Скупштине општине – шеф Кристина Бенка Стојисављевић, мастер прав.

Руководиоци организационих јединица: непосредно руководе радом одељења односно служби, организују рад у извршавању послова из делокруга организационе јединице, обезбеђују законито и ефикасно обављање послова, врше надзор и контролу у извршавању послова одељења – служби и радника и обављају стручне најсложеније послове из делокруга рада одељења и друге послове по наређењу начелника Општинске управе.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика