Општинска управа

Начелник Општинске управе
Јарослава Чањи Јевић, дипл.прав.
Оделење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове
руководилац Душан Рашета, дипл.прав.
Оделење за привреду, урбанизам, комунално - стамбене и инспекцијске послове
руководилац Душко Лукач, стр.инг.спец.
Оделење за буџет, финансије и пореску администрацију
руководилац: Милена Нишић, спец.струк.екон.
Општинско правобранилаштво
правобранилац Владислав Тарноци, дипл.прав.

Општинска управа:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник општине;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и председника општине;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине,
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и председник општине.

Општинском управом руководи начелник. 
Функцију начелника обавља дипл.прав. Јарослава Чањи Јевић

У Општинској управи је запослено 42 радника.

Основне организационе јединице Општинске управе су:
1. Одељење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове,
2. Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове,
3. Одељење за буџет,финансије и пореску администрацију
4. Служба за скупштинске послове и прописе, и 
5. Служба председника општине и Општинског већа

Одељење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове врши послове Општинске управе који се односе на:
а)  област опште управе
- примену закона и других прописа у општем управном поступку у општинској управи извршавање управних аката предузећа, установа и других организација које нису овлашћене да их изврше;
- вођење регистра становништва, општег бирачког списка и законом одређених послова у вези техничких услова за спровођење избора;
- послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, овере потписа, рукописа и преписа;
- вођење матичних књига, књиге држављана и уписивог ЈМБГ, промена личног имена и остала грађанска стања;
- вођење евиденције верских заједница и других евиденција које не воде друге организационе јединице Општинске управе;
- решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а не може да се утврди по природи ствари;
- непосредно извршавање прописа општинских органа и републичких закона и других прописа чије извршавање је поверено општини у областима које нису у делокругу других организационих јединица;
- праћење рада и пружање стручне помоћи месним заједницама

б)  друштвене службе
- непосредно спровођење прописа општине, као и републичких закона и других прописа чије је извршавање поверено општини у областима: образовања, културе, здравствене, социјалне и инвалидско – борачке заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, јавног обавештавања и информисања, послова заштите споменика културе и у другим областима друштвених делатности одређеним законом односно одлуком Скупштине општине;
- врши послове у вези са збрињавањем избеглица, обавља инспекцијски надзор у области просвете над извршењем прописа из надлежности општине, односно послова поверених општини од стране републичких и покрајинских органа.

ц) опште заједничке послове
- дактилографски послови, послови умножавања материјала за Скупштину општине, председника општине и Општинског већа, послове одржавања и обезбеђивања зграде Скупштине општине и других објеката општине, послови чишћења и загревања пословних просторија, домарски послови, послови коришћења заједничке имовине, послови противпожарне заштите и друге помоћи и технички послови за органе општине и Општинску управу.
Одељење припрема нацрте прописа и аналитичко – стручне материјале из наведених области за председника општине, Скупштину општине и Општинско веће.
Одељење врши и друге послове у оквиру свог делокруга одређене законом односно прописом општине.

За извршење поверених послова из изворне надлежности општине као организациони облик Општинске управе у саставу Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове образују се месне канцеларије за следећа насељена подручја:  
1) у Гложану за насељено место Гложан;
2) у Кулпину за насељено место Кулпин;
3) у Маглићу за насељено место Маглић. 

Месне канцеларије врше послове који се односе на:
- лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.);
- оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом;
- вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе;
- вршење административно – техничких и других послова као поверених од стране општине;
- вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима.

У месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу акта начелника Општинске управе, односно лица које он овласти.
Надзор над извршењем ових послова у месним канцеларијама врши начелник и орган чије послове она обавља, или који јој је поверио послове.

Одељење за привреду, урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове врши послове Општинске управе који се односе на:

- непосредно спровођење прописа општине, као и републичких закона и других прописа чије је извршавање поверено општини у областима: комуналних и стамбених делатности, урбанизма, просторног планирања, грађевинског земљишта и пословног простора, локалних путева, улица и других јавних објеката од општег значаја, ванлинијски превоз путника, такси превоз као и из области цена стамбено – комуналних услуга, занатства, угоститељства и туризма, заштите и унапређивања животне средине, заштите у случају елементарних и других непогода и у другим привредним областима од непосредног интереса за грађане утврђене законом или одлуком Скупштине општине;
- програме развоја делатности за које је надлежна Општина и урбанистичко планирање;
- организује прикупљање, обраду и анализу статистичких података који се односе на планирање и програмирање и реализацију планова и програма;
- врши инспекцијски надзор у области изградње објеката, комуналних делатности, заштите животне средине у општини и превоза у друмском саобраћају;
- одређене послове из области пољопривреде, задругарства, рибарства, шумарства, водопривреде.
-  остварује сарадњу са донаторским, развојним и другим невладиним организацијама;
- обавља послове који се односе на унапређење рада и модернизацију послова Општинске управе, послове информатике и АОП за потребе Општинске управе, органа општине и јавних предузећа и јавних служби општине;
- припрема нацрте одлука и других прописа, те аналитичке, информативне и друге материјале из свог делокруга за председника општине, Општинско веће и Скупштину општине;
- врши и друге стручне административне и друге послове које му повере органи општине и начелник Општинске управе;

 Одељење за буџет, финансије и пореску администрацију врши послове Општинске управе и то:
- припрема и реализује буџет и завршни рачун буџета, консолидованог рачуна трезора;
- врши управљање преузетим обавезама у оквиру консолидованог рачуна трезора;
- прати остваривање јавних прихода буџета;
- организује финансијске и рачуноводствене послове буџета;
- обавља имовинско – правне послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, упављање, коришћење и располагање непокретностима општине, промет земљишта и зграда, продаја станова и друго;
- врши увид над коришћењем буџетских средстава, самодоприноса, врши финансијско материјалне и књиговодствене послове буџета, фондова и рачуна посебних намена и друге послове из области финансијско – материјалног пословања за потребе Општинске управе, пружа финансијске услуге другим органима и организацијама;
- врши послове економата за органе општине и послове реализације јавних набавки у складу са законом;
- припема нацрте одлука и других прописа као и аналитичко – информативне материјале из ових области;
- врши и друге послове у оквиру свог делокруга одређене законом односно прописом општине.

Служба за скупштинске послове и прописе обавља послове који се односе на:
- стручне и организационе послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа, који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама;
- обавља административно – техничке и стручне послове за седнице Скупштине и њених органа и обезбеђује друге услове рада за потребе Скупштине, председника и Општинске управе;
- обавља стручне и друге послове за потребе радних тела Скупштине, Савета општине и потребе одборника и одборничких група;
- врши коначну редакцију донетих одлука и других прописа са седница Скупштине и њених органа, чување изворних докумената о раду Скупштине, председника и Општинског већа и вођење евиденција о одржаним седницама, представке и притужбе грађана, избор и именовања, односно одликовања;
- вођење евиденције о одржаним седницама Скупштине општине и донетим одлукама (ИНДОК служба);
- издаје «Службени лист општине Бачки Петровац» (редакција, уможавање и превођење);
- припрема нацрте односно предлоге Програма рада Скупштине општине и Савета општине и прати њихово извршавање, припрема нацрте одлука и других аката и израђује аналитичко – стручне материјале из области организације и рада органа локалне самоуправе, те врши пружање стручне помоћи Општинској управи у припреми нацрта прописа и других општих аката;
- давање правних мишљења Скупштини и председнику општине о законитости правних и других општих аката које припрема Општинска управа;
- послове превођења и лекторовања материјала и симултано превођење говора на словачки језик;
- послове у вези са спровођењем референдума и покренутом народном иницијативом из надлежности општине;
- вођење персоналне евиденције и евиденције из области радног односа изабраних и постављених лица и запослених у Општинској управи.

Служба председника општине и Општинског већа је стручна служба која:
- помаже у раду председника општине;
- организује протокол, пријем грађана, гостију и других лица код председника општине;
- стара се о јавности у раду, информисању грађана, услове за рад акредитованих новинара, остварује сарадњу са средствима јавног информисања;
- остварује сарадњу са општинама и градовима у земљи и иностранству, са страним дипломатско – конзуларним представништвима у земљи, као и са другим нивоима власти, републичких, покрајинских и других органа
- врши послове превоза и одржавања возила за потребе председника општине, Скупштину општине и Општинску управу;
- обавља друге послове по налогу председника општине.
У оквиру кабинета могу се ангажовати главни стручњаци у складу са указаним потребама као што су главни архитекта, као и други главни стручњаци из појединих области, у складу са Законом и Статутом. Главни стручњаци могу се ангажовати трајно или привремено по основу уговора који потписује председник општине.

Радом организационих јединица руководе постављена лица: 

Радом организационих јединица руководе:

Одељењем за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове – руководилац дипл.прав. Душан Рашета,

Одељењем за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове – руководилац Душко Лукач,

Одељењем за буџет, финансије и пореску администрацију – руководилац Милена Нишић,

Службом Скупштине општине и Општинског већа – шеф службе дипл.прав. Растислав Лабат,

Кабинетом председника општине – шеф кабинета Зденка Томан.

 

opstinska uprava dijagram

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика