Општинска управа

Начелник Општинске управе
Јарослава Чањи Јевић, дипл.прав.
Оделење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове
руководилац Душан Рашета, дипл.прав.
Оделење за привреду, урбанизам, комунално - стамбене и инспекцијске послове
руководилац Душко Лукач, стр.инг.спец.
Оделење за буџет, финансије и пореску администрацију
руководилац: Милена Нишић, спец.струк.екон.
Општинско правобранилаштво
правобранилац Владислав Тарноци, дипл.прав.

Општинска управа:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник општине;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и председника општине;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине,
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и председник општине.

Општинском управом руководи начелник. 
Функцију начелника обавља дипл.прав. Јарослава Чањи Јевић

У Општинској управи је запослено 42 радника.

Основне организационе јединице Општинске управе су:
1. Одељење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове,
2. Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове,
3. Одељење за буџет,финансије и пореску администрацију
4. Служба за скупштинске послове и прописе, и 
5. Служба председника општине и Општинског већа

Одељење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове врши послове Општинске управе који се односе на:
а)  област опште управе
- примену закона и других прописа у општем управном поступку у општинској управи извршавање управних аката предузећа, установа и других организација које нису овлашћене да их изврше;
- вођење регистра становништва, општег бирачког списка и законом одређених послова у вези техничких услова за спровођење избора;
- послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, овере потписа, рукописа и преписа;
- вођење матичних књига, књиге држављана и уписивог ЈМБГ, промена личног имена и остала грађанска стања;
- вођење евиденције верских заједница и других евиденција које не воде друге организационе јединице Општинске управе;
- решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а не може да се утврди по природи ствари;
- непосредно извршавање прописа општинских органа и републичких закона и других прописа чије извршавање је поверено општини у областима које нису у делокругу других организационих јединица;
- праћење рада и пружање стручне помоћи месним заједницама

б)  друштвене службе
- непосредно спровођење прописа општине, као и републичких закона и других прописа чије је извршавање поверено општини у областима: образовања, културе, здравствене, социјалне и инвалидско – борачке заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, јавног обавештавања и информисања, послова заштите споменика културе и у другим областима друштвених делатности одређеним законом односно одлуком Скупштине општине;
- врши послове у вези са збрињавањем избеглица, обавља инспекцијски надзор у области просвете над извршењем прописа из надлежности општине, односно послова поверених општини од стране републичких и покрајинских органа.

ц) опште заједничке послове
- дактилографски послови, послови умножавања материјала за Скупштину општине, председника општине и Општинског већа, послове одржавања и обезбеђивања зграде Скупштине општине и других објеката општине, послови чишћења и загревања пословних просторија, домарски послови, послови коришћења заједничке имовине, послови противпожарне заштите и друге помоћи и технички послови за органе општине и Општинску управу.
Одељење припрема нацрте прописа и аналитичко – стручне материјале из наведених области за председника општине, Скупштину општине и Општинско веће.
Одељење врши и друге послове у оквиру свог делокруга одређене законом односно прописом општине.

За извршење поверених послова из изворне надлежности општине као организациони облик Општинске управе у саставу Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове образују се месне канцеларије за следећа насељена подручја:  
1) у Гложану за насељено место Гложан;
2) у Кулпину за насељено место Кулпин;
3) у Маглићу за насељено место Маглић. 

Месне канцеларије врше послове који се односе на:
- лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.);
- оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом;
- вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе;
- вршење административно – техничких и других послова као поверених од стране општине;
- вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима.

У месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу акта начелника Општинске управе, односно лица које он овласти.
Надзор над извршењем ових послова у месним канцеларијама врши начелник и орган чије послове она обавља, или који јој је поверио послове.

Одељење за привреду, урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове врши послове Општинске управе који се односе на:

- непосредно спровођење прописа општине, као и републичких закона и других прописа чије је извршавање поверено општини у областима: комуналних и стамбених делатности, урбанизма, просторног планирања, грађевинског земљишта и пословног простора, локалних путева, улица и других јавних објеката од општег значаја, ванлинијски превоз путника, такси превоз као и из области цена стамбено – комуналних услуга, занатства, угоститељства и туризма, заштите и унапређивања животне средине, заштите у случају елементарних и других непогода и у другим привредним областима од непосредног интереса за грађане утврђене законом или одлуком Скупштине општине;
- програме развоја делатности за које је надлежна Општина и урбанистичко планирање;
- организује прикупљање, обраду и анализу статистичких података који се односе на планирање и програмирање и реализацију планова и програма;
- врши инспекцијски надзор у области изградње објеката, комуналних делатности, заштите животне средине у општини и превоза у друмском саобраћају;
- одређене послове из области пољопривреде, задругарства, рибарства, шумарства, водопривреде.
-  остварује сарадњу са донаторским, развојним и другим невладиним организацијама;
- обавља послове који се односе на унапређење рада и модернизацију послова Општинске управе, послове информатике и АОП за потребе Општинске управе, органа општине и јавних предузећа и јавних служби општине;
- припрема нацрте одлука и других прописа, те аналитичке, информативне и друге материјале из свог делокруга за председника општине, Општинско веће и Скупштину општине;
- врши и друге стручне административне и друге послове које му повере органи општине и начелник Општинске управе;

 Одељење за буџет, финансије и пореску администрацију врши послове Општинске управе и то:
- припрема и реализује буџет и завршни рачун буџета, консолидованог рачуна трезора;
- врши управљање преузетим обавезама у оквиру консолидованог рачуна трезора;
- прати остваривање јавних прихода буџета;
- организује финансијске и рачуноводствене послове буџета;
- обавља имовинско – правне послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, упављање, коришћење и располагање непокретностима општине, промет земљишта и зграда, продаја станова и друго;
- врши увид над коришћењем буџетских средстава, самодоприноса, врши финансијско материјалне и књиговодствене послове буџета, фондова и рачуна посебних намена и друге послове из области финансијско – материјалног пословања за потребе Општинске управе, пружа финансијске услуге другим органима и организацијама;
- врши послове економата за органе општине и послове реализације јавних набавки у складу са законом;
- припема нацрте одлука и других прописа као и аналитичко – информативне материјале из ових области;
- врши и друге послове у оквиру свог делокруга одређене законом односно прописом општине.

Служба за скупштинске послове и прописе обавља послове који се односе на:
- стручне и организационе послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа, који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама;
- обавља административно – техничке и стручне послове за седнице Скупштине и њених органа и обезбеђује друге услове рада за потребе Скупштине, председника и Општинске управе;
- обавља стручне и друге послове за потребе радних тела Скупштине, Савета општине и потребе одборника и одборничких група;
- врши коначну редакцију донетих одлука и других прописа са седница Скупштине и њених органа, чување изворних докумената о раду Скупштине, председника и Општинског већа и вођење евиденција о одржаним седницама, представке и притужбе грађана, избор и именовања, односно одликовања;
- вођење евиденције о одржаним седницама Скупштине општине и донетим одлукама (ИНДОК служба);
- издаје «Службени лист општине Бачки Петровац» (редакција, уможавање и превођење);
- припрема нацрте односно предлоге Програма рада Скупштине општине и Савета општине и прати њихово извршавање, припрема нацрте одлука и других аката и израђује аналитичко – стручне материјале из области организације и рада органа локалне самоуправе, те врши пружање стручне помоћи Општинској управи у припреми нацрта прописа и других општих аката;
- давање правних мишљења Скупштини и председнику општине о законитости правних и других општих аката које припрема Општинска управа;
- послове превођења и лекторовања материјала и симултано превођење говора на словачки језик;
- послове у вези са спровођењем референдума и покренутом народном иницијативом из надлежности општине;
- вођење персоналне евиденције и евиденције из области радног односа изабраних и постављених лица и запослених у Општинској управи.

Служба председника општине и Општинског већа је стручна служба која:
- помаже у раду председника општине;
- организује протокол, пријем грађана, гостију и других лица код председника општине;
- стара се о јавности у раду, информисању грађана, услове за рад акредитованих новинара, остварује сарадњу са средствима јавног информисања;
- остварује сарадњу са општинама и градовима у земљи и иностранству, са страним дипломатско – конзуларним представништвима у земљи, као и са другим нивоима власти, републичких, покрајинских и других органа
- врши послове превоза и одржавања возила за потребе председника општине, Скупштину општине и Општинску управу;
- обавља друге послове по налогу председника општине.
У оквиру кабинета могу се ангажовати главни стручњаци у складу са указаним потребама као што су главни архитекта, као и други главни стручњаци из појединих области, у складу са Законом и Статутом. Главни стручњаци могу се ангажовати трајно или привремено по основу уговора који потписује председник општине.

Радом организационих јединица руководе постављена лица: 

Радом организационих јединица руководе:

Одељењем за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове – руководилац дипл.прав. Душан Рашета,

Одељењем за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове – руководилац Душко Лукач,

Одељењем за буџет, финансије и пореску администрацију – руководилац Милена Нишић,

Службом Скупштине општине и Општинског већа – шеф службе дипл.прав. Растислав Лабат,

Кабинетом председника општине – шеф кабинета Зденка Томан.

 

opstinska uprava dijagram

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика