Exchange 3

„ Osnaživanje kapaciteta Opštine Bački Petrovac u razvoju biznis inkubacije“

finansiranog od strane Delegacije EU u Beogradu


Projekat realizuje Opština Bački Petrovac, u partnerstvu sa Opštinom Kamnik iz Slovenije, Opštinom Martin iz Slovačke i Akademijom ženskog preduzetništva iz Novog Sada a u okviru projekta Exchange 3. Projekat finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Vrednost projekta je 180.647,00 evra.

Opšti cilj projekta Exchange 3 je jačanje kapaciteta lokalne samouprave za unapređenje pružanja usluga i stimulisanje lokalnog razvoja u skladu sa sopstvenim prioritetima.

Opština Bački Petrovac je odlučna u uspostavljanju kvalitetne i redovne komunikacije sa preduzetničkim sektorom, čemu treba da doprinese funkcionalni Poslovni i inovativni centar, kao i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Posebna pažnja će se posvetiti ekološkim i inovativnim preduzećima, kao i ženskom preduzetništvu.

Očekivani rezultati:

1. Savet za privredu -  skupštinsko radno telo, imaće izrađen akcioni plan za 2012 godinu, i usvojiće rezoluciju o održavanju jednom godišnje tzv. biznis konferencie
2. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj – funkcionalna, sa timom ljudi, i sa definisanim ciljevima i izrađenim planom pripreme i implementacije projekata, koji će odražavati Strateški razvojni plan Opštine Bački Petrovac
3. Ugovaranje personala za PIC doo Bački Petrovac i povezivanje sa gore pomenutim institucionalnim jedinicama
4. Uspešna promocija ženskog preduzetništva, ekoloških i inovativnih preduzeća u opštini Bački Petrovac
5. Usvajanje novih instrumenata i mera za podršku ženskom preduzetništvu, ekološkim i inovatnim preduzećima u opštini Bački Petrovac
6. Kreirana web stranica PIC doo Bački Petrovac

Planirane aktivnosti:

• 8-mo dnevna obuka iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja u Martinu (Slovačka) i Kamniku (Slovenija)
   a. 4 dana obuke u Martinu, avgust 2011., 4 slovačka eksperta, 7 učesnika iz Bačkog Petrovca
   b. 4 dana obuke u Kamniku, septembar 2011., 4 slovenačka eksperta, 7 učesnika iz Bačkog Petrovca

• 10-to dnevno obuka u Bačkom Petrovcu
   a. 5 dana obuke od strane 2 slovačka eksperta, oktobar 2011., 10 učesnika
   b. 5 dana obuke od strane 2 slovenačka eksperta, novembar 2011., 10 učesnika

• Stavljenje u funkciju Saveta za privredu – povezivanje preduzetničkim sektorom i lokalnim vlastima – do kraja juna 2012.,
• Priručnik / metodologija za efektivno planiranje, implementaciju i razvoj lokalne privrede – paket instrumenata i mera za podršku preduzetništva u opštini za institucije: Savet za privredu, Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, Poslovni i inovativni centar doo – do kraja juna 2012.,
• Završetak rekonstrukcije PIC doo u Bačkom Petrovcu, potkrovlje – za potrebe obuka i menadžmenta PIC-a (80m²) – do kraja avgusta 2011.,
• Modernizacija tehničke opremljenosti PIC-a – za brži i nesmetani pristup internetu – do kraja avgusta 2011.,
• Izrada tzv. Small BusinessAct / Strategija razvoja malog i srednjeg preduzetništva za Opstinu Bački Petrovac – do kraja maja 2012.,
• Organizacija „preduzetničke konferencije o preduzetničkim inkubatorima u Bačkom Petrovcu, mini preduzetničkog sajma, sa ciljem prapagacijee ekoloških, inovativnih preduzeća i preduzeća koje vode žene.
 

 

 

 

 Опширније: Exchange 3          Опширније: Exchange 3           Опширније: Exchange 3