Издавање уверења о слободном брачном стању

Уверење о слободном брачном стању се издаје по месту рођења. 

Документација потребна за издавање уверења о слободном брачном стању:

- поднети захтев 
- податке о лицу за које је потребно издати уверење о слободном брачном стању (име и презиме, датум и место рођења, име оца, држављанство, адреса пребивалишта и назив државе у којој се жели закључити брак), 
- потврда о уплаћеној републичкој такси у износу од 1100,00 динара 
                на рачун: 840-742221-843-57, модел 97 позив на број 59-207
- потврда о уплаћеној општинској такси у износу од 650,00 динара 
                на рачун: 840-742251-843-73, модел 97 позив на број 59-207.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика