OBAVEŠTENјE o objavlјivanju zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika komunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Bački Petrovac

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lј u j e s e zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika konunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Bački Petrovac.


Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti odluku povodom podnetog zahteva vršioca komunalnih delatnosti, nakon isteka roka od 15 dana od dana objavlјivanja istog.
Ovo obaveštenje, zahtev vršioca komunalnih delatnosti i Odluka o izmenama i dopunama cenovnika konunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Bački Petrovac sa obrazloženjem , objavlјuje se na oglasnoj tabli u sedištu Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6, kao i u elektronskom obliku na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs.

SEKRETAR OPŠTINSKOG VEĆA
Dušan Rašeta. dipl prav. s.r
Preuzimanje: Odluka o izmenama i dopunama cenovnika konunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Bački Petrovac

Scan

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика