Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavlјanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-30/2019-05
Dana:23.09.2019. godine
Bački Petrovac

 

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i zaklјučka Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/190-2019 od dana 16.09.2019. godine, dana 23.09.2019. godine raspisuje

O G L A S
za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora
u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac
prikuplјanjem pismenih ponuda

1. Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, čiji je korisnik Slovačko Vojvođansko Pozorište, u postupku prikuplјanja pismenih ponuda, po tržišnim uslovima, i to:

Opis nepokretnosti

Adresa

Površina

Namena

Početna mesečna zakupnina

Poslovno-kancelarijski prostor površine 52 m2, koji se nalazi na prvom spratu objekta sagrađenog na parc. br. 21, upisanog u zknj. ul. br. 10911 K.O. Bački Petrovac, u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, nosilac prava korišćenja Slovačko Vojvođansko Pozorište 1/1.

Bački Petrovac ul.Kolarova br.4

52 m2

Obavlјanje radio delatnosti

290 evra

u dinarskoj protivvrednosti

po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

 

2. Uslovi zakupa: Rok trajanja zakupa je 2 godine, sa mogućnošću produženja zakupa.

3. Obaveze zakupca: Poslovno-kancelariski prostor se daje u zakup radi obavlјanja radio delatnosti. Nakon potpisivanja ugovora o zakupu zakupac je u obavezi da u roku od 90 dana poslovno-kancelarijski prostor stavi u funkciju.

 

4. Uvid u dokumentaciju: Akt o vlasništvu nepokretnosti, kao i pregled poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, može se izvršiti u Slovačkom Vojvođanskom Pozorištu u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova 4, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova. Kontakt osoba: Miroslava Blažić, telefon: 021/780-040.

5. Zakupnina: Ponuđeni iznos zakupnine mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Plaćanje se vrši mesečno, do 5-tog u mesecu za prethodni mesec. U cenu zakupnine su uračunati troškovi električne energije i grejanja.

6. Polaganje depozita: Za učešće u postupku prikuplјanja ponuda putem ovog oglasa se utvrđuje depozit u iznosu početne mesečne zakupnine.

7. Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: Predmetni poslovno-kancelarijski prostor će se dati u zakup ponuđaču koji ponudi najveći iznos mesečne zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos sprovešće se javno nadmetanje između njih, odmah nakon otvaranja ponuda.

8. Učesnici: Učesnici u postupku prikuplјanja ponuda - ponuđači mogu biti pravna lica koja obavalјaju radio delatnosti i koja su izmirila lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

9. Ponuda mora da sadrži:
1. poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat;
2. ponuđeni iznos zakupnine.

10. Uz ponudu se dostavlјa:
1. dokaz o uplaćenom depozitu u visini početne mesečne zakupnine, koji se uplaćuje na žiro račun broj: 840-776804-44, broj modela: 97, poziv na broj: 59-207, svrha uplate: Uplata depozita, primalac: Opština Bački Petrovac;
2. Rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar;
3. uredno ovlašćenje za zastupanje;
4. uverenje lokalne poreske administracije da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

11. Način dostavlјanja ponude: Ponuda se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac“ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac uz naznaku „Za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac“. Ponuda se predaje lično na šalteru pisarnice u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac u prizemlјu zgrade Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi na navedenoj adresi.

12. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana oglašavanja, odnosno do 02.10.2019. godine do 12,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna ponuda će se odbaciti.

13. Razmatranje ponuda: Javno otvaranje i razmatranje prispelih ponuda će se sprovesti 02.10.2019. godine, u velikoj sali u zgradi Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 13:00 časova. Postupak prikuplјanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

14. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikuplјanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora i uračunava u zakupninu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač-učesnik u postupku koji odustane od ponude, ili u roku od 30 dana od dana dostavlјanja Rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi zaklјučenju ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. Ukoliko ponuđač ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

15. Objavlјivanje Oglasa: Oglas će se objaviti dana 24.09.2019. godine na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milan Anušjak s.r.

 

Ponudu preuzmite ovde.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac