Izveštaj sa 120. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 20.11.2023. godine održana je 120. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Mihal Hatalјa, Ondrej Bovđiš, Gavra Govorčin, Bojana Ilišević i Srđan Stojanović.


Opravdano odsutni: Dragan Krčmar.
Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći:

 

D n e v n i r e d

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 117. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 02.11.2023. godine, zapisnika sa 118. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 06.11.2023. godine i zapisnika sa 119. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 07.11.2023. godine.

1. A) Razmatranje predloga Plana i programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2024. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Razmatranje predloga Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2024. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. Razmatranje nacrta, te utvrđivanje predloga Odluke o izmeni odluke o komunalnim delatnostima;

3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izmeni Rešenja, kojim se uređuje način utvrđivanja plata izabranih i imenovanih lica u Opštini Bački Petrovac, postavlјenih lica od strane Skupštine opštine i Opštinskog veća i Predsednika opštine, zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac i Mesnim zajednicama Opštine Bački Petrovac;

4. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o obrazovanju koordinacionog tela za zaštitu dece i učenika od nasilјa u Opštini Bački Petrovac;

5. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja, kojim se stambenoj zajednici Masarikova 12 Bački Petrovac, odobrava isplata na ime uplate avansa cene izvođenja građevinskih radova – popravke krova i zamene krovnog pokrivača na stambenoj zgradi u ulici Masarikova br. 12 u Bačkom Petrovcu;

6. Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu;

7. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

8. Razmatranje predloga, te donošenje Zaklјučka kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2023. godinu;

9. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,

10. Pitanja i predlozi
Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac prihvata: Plan i program rada i Finansijski plan Boblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu , te je iste prosledila Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmeni odluke o komunalnim delatnostima i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Rešenje kojim se vrši izmena Rešenja broj 016-4/5-11-2023 od dana 24.04.2023. godine.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Odluku o obrazovanju koordinacionog tela za zaštitu dece i učenika od nasilјa u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Rešenje o kojim se stambenoj zajednici Masarikova 12 Bački Petrovac odobrava isplata iznosa od 136.050,00 dinara na ime uplate avansa cene izvođenja građevinskih radova – popravke krova i zamene krovnog pkrivača na stambenoj zajednici u ulici Masarikova broj 12 u Bačkom Petrovcu. .
Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti uputilo Javni poziv za učešće ujavnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda članovi Opštinskog veća su doneli Zaklјučak kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2023. godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno, bez primedbi donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.
Povodom 10. tačke dnevnog reda niko od prisutnih se nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,38 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика