Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.png

Дана 30.12.2020. године одржана је 16. седница Општинског већа Општине Бачки Петровац, са почетком у 10,00 часова, по позиву председника Општинског већа Јасне Шпрох.
Поред Јасне Шпрох седници су присуствовали следећи чланови Општинског већа: Срђан Симић, Срђан Стојановић, Александар Накић, Јана Забунов и Гавра Говорчин.
Оправдано одсутан: Ондреј Бовђиш.

Записник је водила: Кристина Бенка Стојисављевић – секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали и: начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац Јарослава Чањи Јевић, руководилац Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Милена Нишић, руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе, опште и заједничке послове Душан Рашета, руководилац Одељења за урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове Душко Лукач и помоћник председнице Општине Бачки Петровац Зоран Бјекић.
Седницу је отворила Јасна Шпрох, која је све присутне поздравила, након чега је усвојен следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

- Разматрање и усвајање: записника са 13. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац одржане 11.12.2020. године, записника са 14. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац одржане 16.12.2020. године и записника са 15. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац одржане 21.12.2020. године;

1. А) Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац за школску 2019/20 годину, те доношење закључка поводом истог;
Б) Разматрање Годишњег плана рада ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац школске 2020/21 године, те доношење закључка поводом истог;

2. А) Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац за 2019. годину, те доношење закључка поводом истог;
Б) Разматрање Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац за 2020. годину, те доношење закључка поводом истог;

3. Разматрање и доношење Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда Општине бачки Петровац у 2020. години;

4. Разматрање предлога и упућивање јавног позива за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за образовање рома 2021 – 2025;

5. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Одлуке о боравишној такси и годишњем износу боравишне таксе;

6. Разматрање предлога и усвајање Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима за територији Општине Бачки Петровац за 2021. годину;

7. Разматрање предлога и доношење Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачки Петровац за 2021. годину;

8. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Решења о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац и установљавања права службености пролаза;

9. Разматрање предлога, те доношење Решења о промени апропријације ( ГЈК);

10. Разматрање предлога, те доношење Решења о промени апропријације ( ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац );

11. Разматрање предлога, те доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
( Музеј );

12. Разматрање предлога, те доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
( Јубиларне награде );

13. Разматрање предлога, те доношење Решења о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини Општине Бачки Петровац;

14. Разматрање предлога, те доношење Решења о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини Општине Бачки Петровац;

15. Разматрање предлога и доношење:
А) Решења о уступању на коришћење на неодређено време путничког возила у својини Општине Бачки петровац МУП Републике Србије – ПУ Нови Сад – Полицијској станици Бачки Петровац
Б) Решења о уступању на коришћење на неодређено време путничких возила у својини Општине Бачки петровац Здрвственој установи Дом здравља „Бачки Петровац“
16. Разматрање предлога и доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ( солидарна помоћ)
17. Разматрање предлога и доношење Решења о одобрењу исплате солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог;
18. Разматрање предлога и доношење Решења одобрењу исплате солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог Јарослави Чањи Јевић – начелници Општинске управе Општине Бачки Петровац;
19. Питања и предлози.

Поводом 1. тачке дневног реда донет је Закључак, којим се прихвата Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2019/2020 годину и Годишњи план рада за школску 2020/2021 годину ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац и прослеђује се Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање.
Поводом 2. тачке дневног реда, донет је Закључак, којим се прихвата Извештај о раду за 2019. годину и Годишњи план рада за 2020. годину Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац и прослеђује се Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање.
Поводом 3. тачке дневног реда, једногласно је донет Оперативни план одбране од поплава за воде II реда Општине Бачки Петровац у 2020. години.
Поводом 4. тачке дневног реда Општинско веће Општине Бачки петровац је грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности упутило Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за образовање рома 2021-2025. Јавни позив и нацрт ЛАП-а објављени су на интернет презентацији Општине Бачки Петровац.
Поводом 5. тачке дневног реда, без расправе, донет је Закључак, којим Општинско веће Општине Бачки Петровац утврђује предлог Одлуке о боравишној такси и годишњем износу боравишне таксе и прослеђује Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење.
Поводом 6. тачке дневног реда, без расправе, Општинско веће Општине Бачки Петровац је усвојило Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац за 2021. годину.
Поводом 7. тачке дневног реда, без расправе, донет је Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачки Петровац за 2021. годину.
Поводом 8. тачке дневног реда, донет је Закључак, којим се утврђује предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац и установљавања права службености пролаза и прослеђује Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење.
Поводом 9., 10.,11. и 12. тачке дневног реда, без расправе, донета су два Решења о промени апропријације и два Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве. Иста Решења биће објављена у Службеном листу Општине Бачки Петровац.
Поводом 13. тачке дневног реда, донето је Решење о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини Општине Бачки Петровац. Решење ће бити објављено у Службеном лијсту Општине Бачки Петровац.
Поводом 14. тачке дневног реда, без дискусије, донето је Решење о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини Општине Бачки Петровац. Решење ће бити објављено у Службеном лијсту Општине Бачки Петровац.
Поводом 15. тачке дневног реда, Општинско веће је једногласно, без дискусије донело Решење о уступању на коришћење на неодређено време путничког возила у својини Општине Бачки Петровац МУП Републике Србије – ПУ Нови Сад – Полицијској станици Бачки Петровац и Решење о уступању на коришћење на неодређено време путничких возила у својини Општине Бачки Петровац Здрвственој установи Дом здравља „Бачки Петровац“.
Поводом 16. тачке дневног реда, без дискусије, донето је Решење употреби средстава текуће буџетске резерве. Решење ће бити објављено у Службеном листу Општине Бачки Петровац.
Поводом 17. тачке дневног реда, без дискусије, донето је Решење о одобрењу исплате солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог.
Поводом 18. тачке дневног реда, без дискусије, донето је Решење о одобрењу исплате солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог Јарослави Чањи Јевић – начелници Општинске управе Општине Бачки Петровац.
Поводом 19. тачке дневног реда, нико од присутних чланова Општинског већа се није јављао за реч.

Након што су обрађене све тачке дневног реда Јасна Шпрох се захвалила присутним на сарадњи и закључила седницу у 10,46 часова.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Записнику који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac