Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.png

Дана 02.03.2021. године одржана је 22. седница Општинског већа Општине Бачки Петровац, са почетком у 11,00 часова, по позиву председника Општинског већа Јасне Шпрох.
На седници су су били присутни следећи чланови Општинског већа: Срђан Симић, Срђан Стојановић, Александар Накић, Јана Забунов, Ондреј Бовђиш и Гавра Говорчин.

Оправдано одсутна: председица Јасна Шпрох.
Записник је водила: Кристина Бенка СтојисавЉевић – секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали и: председник Скупштине Општине Бачки Петровац др Јан Јованкович, начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Јарослава Чањи Јевић, руководилац ОдеЉења за буџет, финансије и пореску администрацију Милена Нишић, руководилац ОдеЉења за општу управу, друштвене службе, опште и заједничке послове Душан Рашета, руководилац ОдеЉења за урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове Душко Лукач и помоћник председнице Општине Бачки Петровац Зоран Бјекић.
Седницу је отворила Јасна Шпрох, која је све присутне поздравила, након чега је усвојен следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

- Разматрање и усвајање: записника са 19. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац одржане 29.01.2021. године, записника са 20. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац одржане 01.02.2021. године и записника са 21. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац одржане 12.02.2021. године;

1. А) Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Музеја војвођанских Словака за 2020. годину, те доношење закЉучка поводом истих;
Б) Разматрање Плана и програма рада и Финансијског плана Музеја војвођанских Словака за 2021. годину, те доношење закЉучка поводом истих;

2. А) Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2020. годину, те доношење закЉучка поводом истих;
Б) Разматрање Плана и програма рада и Финансијског плана Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2021. годину, те доношење закЉучка поводом истих;
В) Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацијирадних места у Библиотеци „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу, те доношење закЉучка поводом истог;

 

3. А) Разматрање Правилника о раду позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ – Словачко војвођанско позорише у Бачком Петровцу, те доношење закЉучка поводом истог;
Б) Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у позоришту „Словенскé војводинскé дивадло“ – Словачко војвођанско позорише у Бачком Петровцу, те доношење закЉучка поводом истог;

4. Разматрање Извештаја Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац о реализацији програма за 2020. годину, те доношење закЉучка поводом истог;

5. Разматрање предлога и усвајање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву Општине Бачки Петровац;

6. Разматрање нацрта и расписивање Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Бачки Петровац у 2021. години;

7. Разматрање предлога и доношење Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење поЉопривредног земЉишта у државној својини у Општини Бачки Петровац и расписивање Огласа за давање у закуп и на коришћење поЉопривредног земЉишта у државној својини у Општини Бачки Петровац;

8. А) Разматрање предлога и доношење Одлуке о приступању Општине Бачки Петровац реализацији реконструкције постројења за дезинфекцију пијаће воде у Маглићу;
Б) Разматрање предлога и доношење Одлуке о приступању Општине Бачки Петровац реализацији радова на уређењу каналске мрежеу функциоји одводњавања поЉопривредног земЉишта у 2021. години;
В) Разматрање предлога и доношење Одлуке о приступању Општине Бачки Петровац реализацији израде пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насеЉима Бачки Перовац и Кулпин ;

9. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Бачки Петровац;

 

10. Разматрање предлога, те доношење Решења о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у Општини Бачки Петровац;

11. Разматрање предлога, те доношење Решења о прибавЉању у закуп пословних просторија;

12. Разматрање предлога, те доношење Решења о давању на коришћење непокретности;

13. Разматрање предлога, те доношење Решења о увећању коефицијента за обрачун и исплату плате начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац;

14. Разматрање Захтева за допуну предлога Програма унапређења запошЉивости и запошЉавања младих у Општини Бачки Петровац у периоду 2021-2023, те доношење закЉучка поводом истог;

15. Разматрање предлога, те доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве;

16. Разматрање предлога, те доношење Решења о промени апропријације;

17. Питања и предлози.

Поводом 1. тачке дневног реда донет је ЗакЉучак, којим се прихвата Извештај о раду и Финансијски извештај за 2020. годину као и План и програм рада и Финансијски план за 2021. годину Музеја војвођанских Словака и исти се прослеђују Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање, усвајање и давање сагласности.
Поводом 2. тачке дневног реда, донет је ЗакЉучак, којим се прихвата Извештај о раду и Финансијски извештај за 2020. годину као и План и програм рада и Финансијски план за 2021. годинуБиблиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком петровцу и исти се прослеђују Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање, усвајање и давање сагласности. Такође је донет и ЗакЉучак којим Општинско веће Општине Бачки Петровац даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Библиотеци „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу.
Поводом 3. тачке дневног реда, једногласно је донет ЗакЉучак којим Општинско веће Општине Бачки Петровац даје сагласност на Правилни о раду и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ – Словачко војвођанско позорише у Бачком Петровцу.
Поводом 4. тачке дневног реда Општинско веће Општине Бачки Петровац донело ЗакЉучак којим се усваја Извештај Савета за безбедност саобраћајана путевима на територији Општине Бачки Петровац о реализацији програма за 2020. годину.
Поводом 5. тачке дневног реда, једногласно и без расправе донет је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Бачки Петровац.
Поводом 6. тачке дневног реда Општинско веће Општине Бачки Петровац је расписало Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информиања на територији Општине Бачки петровац у 2021. години.
Поводом 7. тачке дневног реда, једногласно и без расправе Општинско веће Општине Бачки Петровац донело је Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење поЉопривредног земЉишта у државној својини у Општини Бачки Петровац и расписало Оглас за давање у закуп и на коришћење поЉопривредног земЉишта у државној својини у Општини Бачки Петровац.
Поводом 8. тачке дневног реда, Општинско веће Општине Бачки Петровац је донело: Одлуку о приступању Општине Бачки Петровац реализацији реконструкције постројења за дезинфекцију пијаће воде у Маглићу, Одлуку о приступању Општине Бачки Петровац реализацији радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања поЉопривредног земЉишта у 2021. години ради подизања финкционалности каналске мреже и Одлуку о приступању Општине Бачки петровац реализацији израде пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насеЉима Бачки Петровац и Кулпин. Све три Одлуке биће објавЉене у Службеном листу Општине Бачки Петровац.
Поводом 9. тачке дневног реда донет је ЗакЉучак којим се утврђује предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Бачки Петровац и прослеђује Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење.
Поводом 10. тачке дневног реда, донето је Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у Опшћтини Бачки Петровац. Решење ће бити објавЉено у Службеном листу Општине Бачки Петровац.
Поводом 11. и 12. тачке дневног реда, без дискусије, донето је Решење о прибавЉању у закуп пословних просторија и Решење о давању на коришћење непокретности. Решења ће бити објавЉена у Службеном листу Општине Бачки Петровац.
Поводом 13. тачке дневног реда, Општинско веће је једногласно, без дискусије донело Решење о увећању коефицијента за обрачун и исплату плате начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац.
( на име додатка за минули рад ).
Поводом 14. тачке дневног реда, једногласно и без дискусије донет је ЗакЉучак којим се утврђује предлог Програма унапређења запошЉивости и запошЉавања младих у Општини Бачки Петровац у периоду 2021-2023 са предложеним допунма и прослеђује Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање.
Поводом 15. и 16. тачке дневног реда, без дискусије, донето је Решење употреби средстава текуће буџетске резерве и Решење о промени апропријације. Решења ће бити објавЉена у Службеном листу Општине Бачки Петровац.
Поводом 17. тачке дневног реда, нико од присутних чланова Општинског већа се није јавЉао за реч.

Након што су обрађене све тачке дневног реда Срђан Симић се захвалио присутним на сарадњи и закЉучио седницу у 11,37 часова.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Записнику који су употребЉени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac